Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 9513 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014タイ人日本語学習者の日本語就職用自己PR文の分析 ─ 日本人学生との比較 ─Koyama, Koki
2017“Knowledge, Attitude, and Preventive Practices concerning HIV/AIDS among Men who have Sex with Men in Yangon, Myanmar.”Nan Ei Moh Moh Kyi
2011“Face” conflict and conflict resolution in Thai-Japanese MNCs in ThailandPornrung Katejulasriroj
2005โครงการนำร่องพลาสเตอร์ชีวภาพสำหรับห้ามเลือด : รายงานการวิจัยณัฏฐา ทองจุล; อภิชาติ กาญจนทัต; ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ; นันทิกา คงเจริญพร
2012สารที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสเริมจากเอื้องมอนไข่นราวิชญ์ วามานนท์; บุญชู ศรีตุลารักษ์; ศุภกาญจน์ ชานิ
2007สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและแป้งมันสำปะหลังที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลโคเลตบิสฟีนอลเอเป็นสารช่วยผสมจิรวิทย์ ชัยเรืองรัชต์
2006ผลของสารช่วยกระจายตัวแอมโมเนียมพอลิอะคริเลตต่อพฤติกรรมการกระจายตัวของสารแขวนลอยเลดเซอร์โคเนตไททาเนตในน้ำสำหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อเทปฤดีรัตน์ สันตะโก
2012ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับกับสุขภาพจิตของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล; ธีรพร ฮะกีมี; บดินทร์ วิชยธรรมสกุล
2006การศึกษาและการประดิษฐ์ตัวเก็บประจุแบบฟิล์มบางโครงสร้างโพลีเมอร์/BaTiO₃องอาจ ตั้งเมตตาจิตตกุล
2002การศึกษาการแพร่กระจายของประชากรผึ้งโพรง Apis cerana กลุ่มตอนเหนือและตอนใต้ในบริเวณพื้นที่รอยต่อโดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมาย : รายงานผลการวิจัยSiriporn Sittipraneed