Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 22 (Search time: 0.026 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2533สถานภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการศึกษาบุญเรือง เนียมหอม; เปล่งศรี อิงคนินันท์; นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2548วาทกรรมวัฒนธรรม : การเมืองของวาทกรรมด้านสังคมวัฒนธรรม : โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้วัฒนธรรมในประเทศไทยฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว; นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2548วัฒนธรรมการเมือง : โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทยฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว; นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2552ภาพลักษณ์ของห้องสมุดยุคใหม่ : การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อการบริหารคุณภาพในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2539พัฒนาการอีกก้าวของ FirstSearch : บริการเอกสารฉบับเต็มบน World Wide Webนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2534บริการข้อสนเทศของห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน : ความไม่น้อยหน้าของห้องสมุดบ้านเรานฤมล กิจไพศาลรัตนา
2549ฐานข้อมูลบรรณานุกรมผลงานวิชาการของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการอ้างถึงในสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2536-ปัจจุบันนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2549ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2547ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2539ความต้องการในการใช้ฐานข้อมูล DAO และ SSCI : ฐานข้อมูลซีดี-รอม สาขาสังคมศาสตร์ ให้ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา