Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 329 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551แบบแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพยาบาลวิชาชีพศิอรยา พัฒนโกศัย
2541อนาคตภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับพยาบาลวิชาชีพพรเพ็ญ สิงหวรรณกุล
2550องค์ประกอบสมรรถนะของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ ในช่วงพุทธศักราช 2550-2554ฐิตาภรณ์ ปานขลิบ
2548องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วยกรุณา วงษ์เทียนหลาย
2559สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพประจำสถานประกอบการหนึ่งหทัย ชัยเลิศคงธนากูล
2555สมรรถนะพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูอนัญญา คะสะติ
2560สมรรถนะพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงสโรชิน คมแท้
2549สมรรถนะพยาบาลเวชศาสตร์การบินสายฝน นิลจุลกะ
2553สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปวราภรณ์ ศิลป์สวัสดิ์
2558สมรรถนะพยาบาลเด็กรัตนา นิยมชาติ