Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 29 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและทดสอบระบบป้องกันการแพร่กระจายของอนุภาคฝุ่นโดยใช้ตาข่ายเปียกวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; หทัยชนก ดุริยะบรรเลง; ณัฐพร โทณานนท์
2526โครงการการศึกษา ทดสอบ และ สร้างโมเดลคณิตศาสตร์สำหรับการทำงานของฮีทไปป์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2539เครื่องทดสอบขอบเขตการระเบิดของฝุ่นผง : รายงานวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; วิจิตรา จงวิศาล; ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์
2529รายงานฮีทไปป์แบบไหลวงจรปิดวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2530รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการวิเคราะห์การใช้พลังงาน และมาตรการการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับเอ็กเซอร์ยีเสริมวิธีวินิจฉัยในอดีตวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2547ความปลอดภัยในด้านการระเบิดของวัสดุอนุภาค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2547การแยกอนุภาคฝุ่นด้วยฟองก๊าซแอฟฟรอน : รายงานวิจัยแบบสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2547การเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นเคลือบอนุภาคพอลิเอสเตอร์บนโคมไฟโลหะโดยใช้ไฟฟ้าสถิตย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ; ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
2546การเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นเคลือบอนุภาคพอลิเอทเทอร์บนโคมไฟโลหะโดยใช้ไฟฟ้าสถิต : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ; ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
2547การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของตัวกรองเซรามิกเพื่อจับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 2) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล