Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 30 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2532โครงการสำรวจการวางแผนครอบครัวของผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2531 : ศูนย์เขาอีด่าง จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์บ้านวินัย จังหวัดเลยนพวรรณ จงวัฒนา; เกื้อ วงศ์บุญสิน; ปรียา รุ่งโสภาสกุล
2538โครงการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครภิรมย์ กมลรัตนกุล; เกื้อ วงศ์บุญสิน
2538โครงการศึกษาครอบครัวไทย : สรุปผลวิจัยเบื้องต้นภัสสร ลิมานนท์; สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์; เกื้อ วงศ์บุญสิน; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล
2528แนววิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัวเกื้อ วงศ์บุญสิน
2546ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินการ : รายงานการศึกษาปรีดา ทัศนประดิษฐ์; เกื้อ วงศ์บุญสิน; สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล; สุวาณี สุรเสียงสังข์; แกมทอง อินทรัตน์
2547ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยงานวิจัยด้านแรงงานเกื้อ วงศ์บุญสิน
2537ภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต : การประยุกต์ใช้แนวคิดวิเคราะห์ของคูมส์เกื้อ วงศ์บุญสิน
2522ภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในหมู่บ้านประมงเกื้อ วงศ์บุญสิน
2539ผู้ดูแลบุตรวัย 3-5 ปี ของสตรีในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศไทยเกื้อ วงศ์บุญสิน; อัจฉรา เอ๊นซ์
2533ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้การคุมกำเนิดโดยใช้ข้อมูล โครงการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530เกื้อ วงศ์บุญสิน