Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 201 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561แบบจำลองพื้นผิวภูมิประเทศเชิงเลขจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อช่วยติดตามงานดินขุดและถมในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานวรพจน์ สินสวัสดิ์
2561แนวทางใหม่ในการสร้างระบบจำนวนเศษเหลือซ้ำซ้อน โดยการใช้ค่าเศษเหลือที่มีความซ้ำซ้อนกิตติภพ พละการ
2558แนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา ศูนย์กลางนวัตกรรม แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศรีพิไล ชุดไธสง
2561เทคนิคการสำรวจจากระยะไกลเพื่อการตรวจจับพื้นที่ที่มีการเตรียมแปลงปลูกข้าวนาปรังในช่วงต้นฤดูแล้ง กรณีศึกษา ในเขตชลประทานของจังหวัดสุพรรณบุรีณัฐชญา ถนอมกลิ่น
2558อุปกรณ์ติดตั้งที่ศีรษะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการมองเห็นของการทำงานของระบบหุ่นยนต์นำ-หุ่นยนต์ตามปิติ อู่ทอง
2561ออกแบบแป้นพิมพ์มือซ้ายสำหรับเกมคอมพิวเตอร์​ณัฐพล จิระรัตนานนท์
2558หุ่นยนต์แบบสวมใส่ที่แขนสี่องศาอิสระสำหรับการทำกายภาพบำบัดคณัสนันท์ บรรพกาญจน์
2561สมบัติเชิงกลของมอร์ตาร์เสริมท่อนาโนคาร์บอนและเส้นใยพอลิโพรไพลีนภายหลังอุณหภูมิสูงนราธิป บุญชู
2561สมการเชิงประจักษ์สำหรับความแข็งเกร็งของคู่เฟืองตรงด้วยผลจากระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ทิวา นันตะภักดิ์
2560วิวัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคและพฤติกรรมการไหลของน้ำโลหะระหว่างการแข็งตัวของโลหะอะลูมิเนียมผสมซิลิกอนและทองแดงที่มีเหล็กเจือปนสุรดา ช่วยประดิษฐ์