Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-9 of 9 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2535โครงการการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโครงการกำจัดขยะนำร่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์; ธเรศ ศรีสถิตย์; อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ; เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ
2526แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์; พรชัย อนุตรอำไพ; วรรณี พฤติถาวร; สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์
2525วิวัฒนาการด้านการสุขาภิบาลในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานการศึกษาวัฒนา ธรรมมงคล; ธเรศ ศรีสถิตย์; ธำรง เปรมปรีดิ์
2544ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยาธเรศ ศรีสถิตย์; ปัทมาพร ยอดสันติ; อนันต์ วีระณรงค์
2527การศึกษาเกี่ยวกับบันไดปลาโจน : ที่ลำน้ำ หนองหาน จังหวัดสกลนครธเรศ ศรีสถิตย์; เข็มชาติ นิ่มสมบูรณ์; คีรี กออนันตกุล; ชำนาญ พงษ์ศิริ
2526การศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำคุณภาพน้ำและการจัดสรรการใช้น้ำของจังหวัดระยอง (ในฤดูแล้ง) : รายงานผลการวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์; สุรภี โรจน์อารยานนท์
2527การศึกษาปัญหาสภาวะแวดล้อมในเขตชนบทของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะที่ 1 ด้านทรัพยากรกายภาพ ส่วนที่ 2 ที่เกี่ยวกับทรัพยากรแหล่งน้ำ : รายงานผลการวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์; วรรณี พฤติถาวร; ลือชัย ครุฑน้อย
2542การป้องกันมลภาวะของแหล่งน้ำในเขตชุมชนของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ธเรศ ศรีสถิตย์
2542การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำเพื่อการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ธเรศ ศรีสถิตย์; ทิพย์วรรณ แซ่มา