Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 10 (Search time: 0.008 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ : รายงานฉบับสมบูรณ์นิกร ดุสิตสิน; ปรีดา ทัศนประดิษฐ์; ศรีริน สินธุภัค; สมภพ ลิ้มพงษานุรักษ์; พูลพงศ์ อิทธิพงศ์; ยุพา อ่อนท้วม; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
2542เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรักพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป; เขมิกา ยามะรัต; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย; ปิยลัมพร หะวานนท์; นิกร ดุสิตสิน
2541สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทยเขมิกา ยามะรัต; ปิยลัมพร หะวานนท์; ไพลิน ศรีสุขโข; บรรลุ ศิริพานิช; นิกร ดุสิตสิน
2532ภูมิต้านทานต่อเชื้อมาลาเรียในผู้บริจาคโลหิตในเขตที่มีการระบาดสูง : รายงานผลการวิจัยอุปมา เลี้ยงสว่างวงศ์; นิกร ดุสิตสิน
2542พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการเขมิกา ยามะรัต; จงกล ตั้งอุตสาหะ; เอื้อมพร คชการ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; ไพลิน ศรีสุขโข; นิกร ดุสิตสิน
2543ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษาเขมิกา ยามะรัต; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุตสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; นิกร ดุสิตสิน
2546คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยรัตนา สินธุภัค; เขมิกา ยามะรัต; อรอุมา ซองรัมย์; กัลยาณี ตันศฤงฆาร; ไพลิน ศรีสุขโข; วีระ นิยมวัน; นิกร ดุสิตสิน
2543การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการเขมิกา ยามะรัต; จงกล ตั้งอุตสาหะ; เอื้อมพร คชการ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; นิกร ดุสิตสิน
2533การปรับปรุงวิธีตรวจภาวะพร่องจี 6 พีดี : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค; ฉวีวรรณ อิ่มพันธ์; นิกร ดุสิตสิน
2531การถ่ายทอดภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อบาดทะยักในสตรีมีครรภ์ : รายงานการวิจัยอุปมา เลี้ยงสว่างวงศ์; สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์; วลัยภรณ์ วจนะวิศิษฐ์; สุมนา ชมพูทวีป; นิกร ดุสิตสิน