Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-8 of 8 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ : รายงานฉบับสมบูรณ์นิกร ดุสิตสิน; ปรีดา ทัศนประดิษฐ์; ศรีริน สินธุภัค; สมภพ ลิ้มพงษานุรักษ์; พูลพงศ์ อิทธิพงศ์; ยุพา อ่อนท้วม; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
2542เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรักพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป; เขมิกา ยามะรัต; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย; ปิยลัมพร หะวานนท์; นิกร ดุสิตสิน
2542พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการเขมิกา ยามะรัต; จงกล ตั้งอุตสาหะ; เอื้อมพร คชการ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; ไพลิน ศรีสุขโข; นิกร ดุสิตสิน
2543ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษาเขมิกา ยามะรัต; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุตสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; นิกร ดุสิตสิน
2543การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการเขมิกา ยามะรัต; จงกล ตั้งอุตสาหะ; เอื้อมพร คชการ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; นิกร ดุสิตสิน
2547การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัยธนสร ตันศฤงฆาร; สุนทร ศุภพงษ์; นันทนา ชูฉัตร; วีันัส อุดมประเสริฐกุล; อนุสรณ์ รังสิโยธิน; กัลยา ซาพวง; เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; โสภี อุณรุท
2547การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อยั่วยุของคนไทย : รายงานผลการวิจัยเอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุตสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; เขมิกา ยามะรัต
2544การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค; เอกพันธ์ ฤทธา; ไพลิน ศรีสุโข; เขมิกา ยามะรัต; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์