Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2532ภูมิต้านทานต่อเชื้อมาลาเรียในผู้บริจาคโลหิตในเขตที่มีการระบาดสูง : รายงานผลการวิจัยอุปมา เลี้ยงสว่างวงศ์; นิกร ดุสิตสิน
2543การใช้ Immune markers ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์ชนิดา พลานุเวช; ศศิธร แจ่มถาวร; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; วิภา ด่านธำรงกูล; ปิยะพร ทาคำถา; ประสิทธิ์ อินต๊ะ
2537การศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่เสพติดโทลูอีน : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; อรุณ ลีลาพฤทธิ์
2531การถ่ายทอดภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อบาดทะยักในสตรีมีครรภ์ : รายงานการวิจัยอุปมา เลี้ยงสว่างวงศ์; สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์; วลัยภรณ์ วจนะวิศิษฐ์; สุมนา ชมพูทวีป; นิกร ดุสิตสิน