Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-9 of 9 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรักพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป; เขมิกา ยามะรัต; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย; ปิยลัมพร หะวานนท์; นิกร ดุสิตสิน
2541สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทยเขมิกา ยามะรัต; ปิยลัมพร หะวานนท์; ไพลิน ศรีสุขโข; บรรลุ ศิริพานิช; นิกร ดุสิตสิน
2545รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค; ปิยลัมพร หะวานนท์; อรอุมา ซองรัมย์; เขมิกา ยามะรัต; ไพลิน ศรีสุโข; กัลยาณี ตันศฤงฆาร; วนิดา กมลฉ่ำ; สมเกียรติ อรุณภาคมงคล; บุษบา เตชาชัยนิรันด์
2542พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการเขมิกา ยามะรัต; จงกล ตั้งอุตสาหะ; เอื้อมพร คชการ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; ไพลิน ศรีสุขโข; นิกร ดุสิตสิน
2543ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษาเขมิกา ยามะรัต; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุตสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; นิกร ดุสิตสิน
2546คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยรัตนา สินธุภัค; เขมิกา ยามะรัต; อรอุมา ซองรัมย์; กัลยาณี ตันศฤงฆาร; ไพลิน ศรีสุขโข; วีระ นิยมวัน; นิกร ดุสิตสิน
2543การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการเขมิกา ยามะรัต; จงกล ตั้งอุตสาหะ; เอื้อมพร คชการ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; นิกร ดุสิตสิน
2547การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อยั่วยุของคนไทย : รายงานผลการวิจัยเอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุตสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; เขมิกา ยามะรัต
2544การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค; เอกพันธ์ ฤทธา; ไพลิน ศรีสุโข; เขมิกา ยามะรัต; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์