Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559อิทธิพลของโครงสร้างทางจุลภาคต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของ เหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า ปีที่ 2 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ; ปราณี รัตนวลีดิโรจน์; ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์; จุมพฏ วานิชสัมพันธ์; อดิศักดิ์ ถือพลอย
2558อิทธิพลของโครงสร้างทางจุลภาคต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของ เหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ; ปราณี รัตนวลีดิโรจน์; ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์; จุมพฏ วานิชสัมพันธ์; อดิศักดิ์ ถือพลอย
2558การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของเหล็กชุบสังกะสี ความต้านทานการกัดกร่อนสูง : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์
2557การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของเหล็กชุบสังกะสี ความต้านทานการกัดกร่อนสูง : รายงานฉบับสมบูรณ์ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์; ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล; สุพิณ แสงสุข; ปราณี รัตนวลีดิโรจน์; กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ; จุมพฏ วานิชสัมพันธ์; อดิศักดิ์ ถือพลอย; สวลี เสนาพิทักษ์