Search

Search History 


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 208 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์; อานุภาพ พานิชผล; สมบัติ อินทร์คง; ทิพวรรณ ตัณฑวณิช
2546โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ : รายงานฉบับสมบูรณทวีวงศ์ ศรีบุรี
2540โครงการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ; ธงชัย พรรณสวัสดิ์; วินัย สมบูรณ์
2549โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน : กรณีศึกษาเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน : รายงานฉบับสมบูรณ์ประโยชน์ เจริญสุข
2558โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอนเพื่อลดการเคลื่อนตัวของโลหะหนักในดินศีลาวุธ ดำรงศิริ
2554-09โครงการวิจัยเรื่องความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา (ปีที่1): รายงานฉบับสมบูรณ์ประโยชน์ เจริญสุข
2549โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบของความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ OTOP ของการผลิตข้าวเพื่อการรับมือกับการเปิดการค้าเสรี : รายงานฉบับสมบูรณ์ศิริเชษฐ์ สังขะมาน
2554โครงการวิจัยปรับปรุงระบบก๊าซิฟิเคชันของสารชีวมวลสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงสะอาด : รายงานการวิจัยสุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ
2541โครงการลวดไฟฟ้า (Electrical Heating Element) ในเตาเผาอุณหภูมิสูงสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณี : รายงานฉบับสมบูรณ์เล็ก อุตตมะศิล; สิริพรรณ นิลไพรัช
2554โครงการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก : ปีที่ 4 (ภาคใต้) : รายงานฉบับสมบูรณ์สิริพรรณ นิลไพรัช; ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล; สรินทร ลิ่มปนาท; อรพินท์ พานทอง; ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล; ปราณี รัตนวลีดิโรจน์; กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ; สวลี เสนาพิทักษ์; ศรีไฉล ขุนทน; ธนากร วาสนาเพียรพงศ์; กฤษณา ศิรเลิศมุกุล; รัฐพล รังกุพันธุ์; สุพิณ แสงสุข; อดิศักดิ์ ถือพลอย; พนิตภิชาส์ เยาวกุลพัฒนา; นัทธมน ตั้งตรงมิตร; เฉลิมขวัญ มกรพันธุ์; เกรียงไกร ยอดชมภู; นุชรดา โชติอุดมรัตน์; ยุทธนา แก้วตาบุตร