Search

Search History 


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 21-30 of 213 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540โครงการ การผลิตซิลิกาเจลดูดควมชื้นจากขี้เถ้าแกลบ : รายงานฉบับสมบูรณ์โสภณ เริงสำราญ; สุพิณ ต่างวิวัฒน์; ศรีไฉล ขุนทน
2526แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์; พรชัย อนุตรอำไพ; วรรณี พฤติถาวร; สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์
2540แผนการจัดการของเสียในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีจันทรา ทองคำเภา
2541แนวโน้มการประกอบอาชีพของผู้ให้บริการในสนามกอล์ฟ : รายงานการวิจัยธนพรรณ สุนทระ; วรรณี พฤฒิถาวร
2554แนวทางการจัดการพื้นที่โดยใช้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean development mechanism) เพื่อเศรษฐกิจการซื้อขายคาร์บอนเครดิดในบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี : รายงานการวิจัยลือชัย ครุธน้อย
2542เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรักพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป; เขมิกา ยามะรัต; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย; ปิยลัมพร หะวานนท์; นิกร ดุสิตสิน
2540เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีต่อระบบวนเกษตรแบบสวนบ้าน ในเมืองและชนบท : รายงานการวิจัยพันธวัศ สัมพันธ์พานิช
2535เครื่องหมายแบบติดข้างลำตัวสำหรับการติดตามสัตว์น้ำสมภพ รุ่งสุภา
2540อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับกลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนาวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา; ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
2559อิทธิพลของโครงสร้างทางจุลภาคต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของ เหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า ปีที่ 2 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ; ปราณี รัตนวลีดิโรจน์; ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์; จุมพฏ วานิชสัมพันธ์; อดิศักดิ์ ถือพลอย