Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-6 of 6 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ : รายงานฉบับสมบูรณทวีวงศ์ ศรีบุรี
2546โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำจันทบุรีเพื่อการเกษตรและบริโภคอย่างพอเพียงทวีวงศ์ ศรีบุรี; พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ; เสถียร รุจิรวนิช; ธีรพล คังคะเกตุ; ลือชัย ครุธน้อย; ทรงกฤษณ์ ประภักดี
2546หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางทะเลทวีวงศ์ ศรีบุรี; สุรพล สุดารา; ศุภิชัย ตั้งใจตรง; ลือชัย ครุธน้อย; ผ่องศรี จั่นห้าว
2546คู่มือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติทวีวงศ์ ศรีบุรี
2541การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทรุดตัวของพื้นดิน ในกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยทวีวงศ์ ศรีบุรี
2550การบูรณาการทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนทวีวงศ์ ศรีบุรี