Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46222
Title: แนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยใช้ทฤษฎีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี (TOD)
Other Titles: GUIDELINES FOR REAL ESTATE DEVELOPMOENT ALONG MRTA PURPLE LINE BY USING TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) THEORY
Authors: ศศิกาญจน์ จงพรประเสริฐ
Advisors: ไตรรัตน์ จารุทัศน์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Advisor's Email: Trirat.J@Chula.ac.th
Subjects: การใช้ที่ดินในเมือง
การตั้งถิ่นฐาน
ผังเมือง -- ไทย -- นนทบุรี
สถานีรถไฟ -- ไทย -- นนทบุรี
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย -- นนทบุรี
Land use, Urban
Land settlement
City planning -- Thailand -- Nonthaburi
Railroad terminals -- Thailand -- Nonthaburi
Real estate development -- Thailand -- Nonthaburi
Issue Date: 2557
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: เนื่องจากประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและการพัฒนาเมืองตามเส้นทางการคมนาคม ทำให้เมืองเริ่มขยายตัว แต่แหล่งงานยังคงกระจุกรวมกันอยู่ภายในเมือง จึงก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดตามมา และยังส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนอย่างมาก ทำให้เกิดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งมวลชนแบบรางขึ้น เพื่อตอบรับกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยการพัฒนาระบบขนส่งระบบรางในพื้นที่ศึกษานี้คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทที่อยู่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 2) ขอบเขตการให้บริการของสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปการต่างๆ ที่อยู่รอบสถานีรถไฟฟ้า 3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รอบสถานีรถไฟฟ้าในอนาคต โดยจะศึกษาทั้งที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจำนวน 17 โครงการ รอบสถานีในระยะ 600 เมตร โดยมีกรณีศึกษา 3 สถานีคือ สถานีเตาปูน สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีและสถานีตลาดบางใหญ่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ใช้บริการ 400 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเชิงลึก 6 บริษัท ผลการศึกษาพบว่า โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้ามีทั้งหมด 17 โครงการ โดยสถานีเตาปูน เป็นสถานีเชื่อมต่อหลักระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง มีที่อยู่อาศัย 4 โครงการที่อยู่รอบสถานี โดยห่างจากสถานี 50-500 เมตร และพาณิชยกรรม 1 โครงการ ห่างจากสถานี 450 เมตร มีสวนสาธารณะ 4 แห่ง สถานพยาบาล 1 แห่งและสถานศึกษา 5 แห่ง แต่ไม่เพียงพอต่อประชากรในพื้นที่ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี เป็นสถานีเชื่อมต่อรองระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ชมพูและน้ำตาล โดยเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี มีที่อยู่อาศัย 4 โครงการที่อยู่รอบสถานี ห่างจากสถานี 30-500 เมตร และพาณิชยกรรม 2 โครงการ ห่างจากสถานี 300-400 เมตร มีสวนสาธารณะ 1 แห่ง สถานพยาบาล 2 แห่ง และสถานศึกษา 7 แห่ง ซึ่งมีค่อนข้างครบถ้วน สถานีตลาดบางใหญ่ เป็นสถานีปลายทางและจุดเปลี่ยนไปสู่สถานที่ต่างๆ มีอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก โดยมีที่อยู่อาศัย 1 โครงการและพาณิชยกรรม 5 โครงการที่อยู่รอบสถานี ห่างจากสถานี 80-400 เมตร มีสวนสาธารณะ 2 แห่ง สถานพยาบาล 1 แห่งและสถานศึกษา 2 แห่ง แต่ไม่เพียงพอต่อประชากรในพื้นที่ ส่วนการพัฒนาอสังหาริมทรัย์รอบสถานีในอนาคตจะต้องใช้การจัดวางผังพื้นที่เฉพาะมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีควบคู่กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมและรองรับกับการพัฒนาในอนาคต สรุปผลการศึกษาพบว่า สวนสาธารณะเป็นสาธารณูปการที่ประชาชนต้องการมากที่สุด โดยเฉพาะสวนในระดับสวนละแวกบ้านและสวนหย่อมขนาดไม่เกิน 25 ไร่ และพบว่า บทบาทของสถานีและรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละสถานีมีความแตกต่างกัน โดยสถานีเตาปูนเป็นสถานีเชื่อมต่อหลักและมีรูปแบบอสังหาริมทรัพย์แบบใหม่คือ คอนโดมิเนียม ซึ่งมีมากถึง 4 โครงการและมีความหนาแน่นสูง สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี เป็นสถานีเชื่อมต่อรอง รูปแบบอสังหาริมทรัพย์ผสมผสานทั้งหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม ส่วนสถานีตลาดบางใหญ่ มีบทบาทเป็นสถานีปลายทาง มีรูปแบบอสังหาริมทรัพย์แบบเก่าคือ หมู่บ้านจัดสรร
Other Abstract: As the population and urban development increases, the city begins to expand, but jobs are clustered together within the central part of the city, thus causing traffic jams to ensue. It also affects the environment and quality of life. In response to the above problems, further development of rail transport has commenced, and the Purple Line Project Bang Yai - Bang Sue is the subject of this study. In this study aimed to determine 1) the information of real estate for each project surrounding station, 2) the service radius of facilities and utilities around station, and 3) suggestions for guidelines about developing real estate around stations in the future by studying 17 residential and commercial projects within 600 meters of a station in three case studies: Tao Poon, Nonthaburi Civic Center and Bang Yai station. The study was carried out by using questionnaires for Residents and users and interviews with entrepreneurs from 6 companies. The study found that there are 17 real estate projects surrounding the stations. Tao Poon station is the main connecting station between the Blue and Purple Lines. There are 4 housing projects about 50-500 meters around the station, and one commercial project is about 450 meters from the station. There are also 4 parks, 1 hospital and 5 schools around the station. Nonthaburi Civic Center Station is a secondary connecting station between the Purple, Pink, and Brown Line. It is located at an important government center of Nonthaburi. There are 4 housing projects about 30-500 meters from the station, and 2 commercial projects that are about 300-400 meters from the station. There is 1 park, 2 hospitals and 7 schools around station. Bang Yai station is a terminal station that allows for shifts to other locations. There is one housing estate project and 5 commercial projects around 80-400 meters away from the station. There are 2 parks, 1 hospital and 2 schools nearby as well. The development of real estate in the future will be used in a specific plan for developing the area around the station (TOD) to achieve proper development and support in the future. Results showed that parks are public utilities that are greatly needed, especially neighborhood parks and pocket parks (defined as parks of less than 25 acres). It was also found that the role of the station and the format of real estate in each station is different. Tao Poon station is a main connecting station. The format of real estate is a modern style, composed primarily of condominiums, of which there are four projects with high density in this area. Nonthaburi Civic Center Station is a secondary connecting station that has a mix between two property styles, housing estates and condominiums. Lastly, the Bang Yai station is a terminal station. In that location, there is primarily a traditional style of property, housing estates.
Description: วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Degree Name: เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46222
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2014.1101
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2014.1101
Type: Thesis
Appears in Collections:Arch - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5673348425.pdf15.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.