Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46293
Title: ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
Other Titles: MARKETING COMMUNICATIONS FACTORS AFFECTING CONSUMER'S DECISION MAKING ON 4D THEATER
Authors: ดาววดี เพชรบรม
Advisors: รุ่งนภา พิตรปรีชา
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Rungnapar.P@Chula.ac.th,rungnapar.p@chula.ac.th
Subjects: โรงภาพยนตร์
การสื่อสารทางการตลาด
การตัดสินใจ
พฤติกรรมผู้บริโภค
Motion picture theaters
Communication in marketing
Decision making
Consumer behavior
Issue Date: 2557
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบการสื่อสารการตลาดของโรงภาพยนตร์ 4 มิติ 4DX 2) ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ 4DX 3) พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ 4DX ของผู้บริโภค โดยใช้วิธีการวิจัย 2 แบบคือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริหารฝ่ายการตลาดด้านการพัฒนาธุรกิจโรงภาพยนตร์ 4 มิติ 4DX 2) การวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ แบบวัดผลเพียงครั้งเดียว และใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ชมภาพยนตร์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คนและชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ 4DX ที่เข้าฉายในช่วงเวลา เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 – เมษายน พ.ศ. 2558 อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ t-test และ One-way ANOVA และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสื่อสารการตลาดของโรงภาพยนตร์ 4 มิติ 4DX ใช้การสื่อสารผ่านการสื่อสารการตลาด ได้แก่ ด้านสินค้าบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบผสมผสานและใช้การสื่อสารออนไลน์ เป็นหลักในการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภค โดยปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ 4DX มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสินค้าบริการ ได้แก่ โรงภาพยนตร์ 4 มิติ 4DX มีการใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ ทำให้รู้สึกเสมือนจริงมากที่สุด รองมา คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ การให้ความสำคัญกับความสะอาดของโรงภาพยนตร์ทางด้านระบบเทคนิค (ลมเป่า กลิ่น น้ำ) และบริเวณภายในโรงภาพยนตร์ ตามด้วยปัจจัยด้านราคา ได้แก่ การส่งเสริมการขายด้านราคา เช่น การมอบส่วนลด และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ซึ่งบทบาทพนักงานโรงภาพยนตร์มีความสำคัญต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ 4DX ในระดับมากที่สุด ตามด้วย การส่งเสริมการขาย การโฆษณา และ การประชาสัมพันธ์ โดยด้านพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ 4DX พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ 4DX เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ มีระดับมากที่สุด นอกจากนี้การทบสอบสมมติฐาน ยังพบว่าลักษณะทางประชากร เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ 4DX ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ 4DX มีระดับความสัมพันธ์ระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางบวก
Other Abstract: The purposed of this research were to study 1) A forms of marketing communication of 4DX Theater 2) The marketing communication factors influencing the decision to watch movies at 4DX theater 3) The consumer’s decision-making behavior at 4DX theater. The research was based on both qualitative and quantitative methodologies. For qualitative data, the study used documentary research and in-depth interview with a business development manager of 4DX Theater. The research also employed One-shot Descriptive study and questionnaire-based surveys with 400 respondents who are over 15 year old living in Bangkok area which have been watching at least one movie at 4DX Theater between January 2014 and April 2015. The quantitative data were statistically analyzed by using frequency distribution, percentage, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and Pearson Product-Moment Correlation Coefficient analysis. According to the results from content analysis revealed that the marketing communication factors of 4DX Theater were Product-service, Price, Place and Promotion. 4DX Theater used integrated marketing communication tools and online communication in order to communicate with its target. The most influential factor in decision-making at 4DX Theater was Product service - a special effect in 4DX Theater creates a movie experience more realistic. The following factors were: Place - the cleanliness of special effects techniques (wind, mist and scents) in the 4DX Theater and surrounding area, Price – sales promotion in the form of discounts. And Promotion - The minor factors that effect respondents were Sale Promotion, Advertising and Public Relations. An advanced technology has the most significant impact on consumer’s behavior toward decision making at 4DX Theater. A test of the assumptions were found no effect of dissimilarity between demography, age, profession and income on decision making. The relationship between marketing communication and consumer’s decision-making behavior showed moderate positive correlation.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: นิเทศศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46293
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2014.1157
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2014.1157
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5684668028.pdf7.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.