Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46298
Title: ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
Other Titles: The Effectiveness of Marketing Public Relations on Japan - Imported Light Novel
Authors: พฤพลอย ประภาจิตร์
Advisors: รุ่งนภา พิตรปรีชา
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Rungnapar.P@chula.ac.th
Subjects: นวนิยายญี่ปุ่น
พฤติกรรมผู้บริโภค
การประชาสัมพันธ์
การตลาด
Japanese fiction
Consumer behavior
Public relations
Marketing
Issue Date: 2557
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล” มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของสำนักพิมพ์ไลท์โนเวลในประเทศไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับไลท์โนเวลของผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกัน 3) เพื่อเปรียบทียบพฤติกรรมการซื้อไลท์โนเวลของผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกัน 4) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของสำนักพิมพ์ผู้นำเข้าไลท์โนเวลจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย 5) เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อไลท์โนเวลของผู้บริโภคมากที่สุด โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 1) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่ดูแลด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของสำนักพิมพ์ไลท์โนเวลในประเทศไทยจำนวน 3 สำนักพิมพ์และการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 2) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อยู่ในกรุงเทพฯ และมีอายุอยู่ในช่วง 13-30 ปี จำนวนทั้งสิ้น 400 คน นำมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นอิสระต่อกัน (Independent-samples T-test) การทดสอบค่าเฉลี่ยสถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) การวัดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเรียงอันดับ 2 ตัวแปร และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า เครื่องมือที่ทั้ง 3 สำนักพิมพ์เลือกใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดมีอยู่ด้วยกัน 13 เครื่องมือ ได้แก่ ส่วนผสมทางการตลาด, สื่อออนไลน์, การตลาดเชิงกิจกรรม, การออกบูธขายสินค้าสัญจร, การประชาสัมพันธ์ไลท์โนเวลเรื่องที่ออกใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์อื่นหรือร้านหนังสือพันธมิตร, การแสดงความรับผิดชอบต่อสัมคม, การใช้สื่อบุคคคุลพนักงานขาย, การใช้สื่อเฉพาะที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร, การประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดข่าวทางลบขึ้นกับสำนักพิมพ์, การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์, การประชาสัมพันธ์ผ่านการลงโฆษณาและบทความรีวิวในนิตยสารของสำนักพิมพ์เอง, การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน และการโฆษณาท้ายเล่มหนังสือ ในส่วนของผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับไลท์โนเวลและพฤติกรรมการซื้อไลท์โนเวลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การวิเคราะห์ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดพบว่าปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อไลท์โนเวลของผู้บริโภค นักอ่านที่มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับไลท์โนเวลอยู่แล้ว จะมีพฤติกรรมการซื้อไลท์โนเวลมาก โดยผลสำรวจยอดการกดไลค์เพื่อติดตามเฟสบุ๊คแฟนเพจของทั้ง 3 สำนักพิมพ์แสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของสำนักพิมพ์ทั้ง 3 สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้และได้รับการตอบสนองจากลูกค้าเป็นไปในแนวโน้มที่ดี คือเกิดพฤติกรรมการซื้อขึ้น การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อไลท์โนเวลมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านสถานที่ช่องทางจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านราคา โดยปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลน้อยจนไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อสำนักพิมพ์ไลท์โนเวลในประทศไทย ซึ่งสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจได้
Other Abstract: The purposes of this research were 1) to study the marketing public relations of imported light novel by publishers in Thailand. 2) to compare light novel’s media exposure of consumers with different demographic characteristics. 3) to compare light novel’s buying behavior of consumers with different demographic characteristics. 4) to study the effectiveness of marketing public relations on Japan - imported light novel. 5) to study the factor that affected the most to light novel’s buying behavior. The study was based on qualitative and quantitative methods. 1) In-depth Interview with public relations officers of three publishers Japan - imported light novel and Documentary research. 2) Questionnaires used to collect data from 400 respondents aged 13-30 years old in Bangkok. The data were statistically analyzed by using frequency distribution, percentage, standard deviation, Independent-samples T-test, One-way Anova, Correlation and Multiple regression. The findings in qualitative method showed that that three publishers used thirteen method to reach their customers including the use of marketing mix, online media, event marketing, Exhibition booth, co-operated websites, corporate social responsibility, sales person, Identity Media, plans prepared for negative news, television, owned magazine review, mass communication and commercial inside light novel books. The results of quantitative method revealed that consumers with different demographic characteristics had different light novel’s media exposure and buying behavior. In the analysis of the effectiveness of marketing public relations on Japan - imported Light Novel, the study showed that light novel’s marketing public relations had a relationship with light novel’s buying behavior in the same direction. Readers who had more light novel’s media exposure would also have more light novel’s buying behavior as well. From the research, the amount of “Like” indicating subscription of three publisher Facebook fanpages showed that their marketing public relations were able to reach their targeted consumers and received good response by causing buying behavior. Regarding to the influence of studied factors that affected buying behavior of light novel consumers, the result indicated that marketing public relations was the most influential factor to buying behavior of consumers followed by products, places, and price. Overall, the result of this research would be beneficial to light novel publishers in Thailand using it as a guide to further improve their business growth.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: นิเทศศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46298
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5684683428.pdf8.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.