Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/464
Title: แนวทางการจัดการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนช่วงชั้นที่ 3 - 4 ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์วิทยบริการ ในกรุงเทพมหานคร
Other Titles: Guidelines for resource center management for promoting information and communications technology of the third-fourth key stages schools participating in resource center project in Bangkok metropolis
Authors: รังรอง ดำรงวุฒิ, 2509-
Advisors: บุญเรือง เนียมหอม
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
Advisor's Email: Boonruang.N@chula.ac.th
Subjects: โครงการศูนย์วิทยบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Issue Date: 2547
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการส่งเสริมไอซีทีของครูและผู้บริหารของโรงเรียน ช่วงชั้นที่ 3 4 ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์วิทยบริการ ในกรุงเทพมหานคร ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนช่วงชั้นที่ 3 4ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์วิทยบริการในกรุงเทพมหานคร และนำเสนอแนวทางการจัดการศูนย์วิทยบริการ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมไอซีทีมีดังนี้1) ด้านบุคลากร ประกอบด้วยการกำหนดคุณสมบัติ คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติด้านไอซีที มีการพรรณางาน กำหนดตัวชี้วัด กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีระบบการประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้าหมายคุณภาพ สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม บุคลากรของศูนย์วิทยบริการประกอบด้วยหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ นักวิชาการทางเทคโนโลยีการศึกษาและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2) ด้านงบประมาณ รายได้จากการรับบริจาค จัดกิจกรรมการกุศล จัดฝึกอบรม จากกลุ่มสาระต่างๆ ขอจัดตั้งด้านสื่อไอซีที มีการควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณโดยใช้กรรมการตรวจสอบภายใน 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ จำนวนเครื่องภายในศูนย์วิทยบริการสำหรับบริการครูอย่างต่ำ 3 เครื่อง อุปกรณ์ที่ใช้มีประสิทธิภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ขยายระบบเครือข่ายในศูนย์วิทยบริการ มีสิ่งอำนวยความสะดวก สำรวจรายการความต้องการซอฟต์แวร์ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อไอซีที 4) ด้านบริการ บริการผลิตสื่อการสอน บริการให้คำปรึกษา บริการด้านการฝึกอบรม บริการประชุมสัมมนา 5) การบริการจัดการตามแนวคิดบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ สำรวจความต้องการ วางแผน กำหนดเป้าหมายคุณภาพ นโยบาย มีการควบคุม ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ มีหลักฐานการปฏิบัติงาน ประเมินตามตัวชี้วัด ประเมินความพึงพอใจของครู ศึกษาสาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแล้วปรับปรุงแก้ไข
Other Abstract: The purposes of this study were (1) To survey teachers and administrators need in ICT utilization for resource center of the third - fourth key stages schools participating in resource center project in Bangkok metropolis. (2) to survey the experts' opinion of methods for resource center management. (3) to generate guidelines for resource center management. The results were analyzed and synthesized to be ICT utilization supporting guidelines as follows : 1) Personnel factors' comprising of specification, ICT proficiency, Job description, indicator, job standard, evaluation of quality goals, training support, essential members: director, educator, and computer technician. 2) Financial factors are compose of income from donation charitable activities, training, budget from each learning strand, control and investigation of budget utilization by interval audit committee. 3) Materials, equipments and building composed of at least 3 computers for teachers in resource center, effective equipment, committee responsible for providing equipment, software expanding Network, coverage in resource center, facilities, software need lists and supporting ICT material production. 4) Service Factor : Production of learning materials, consultation, training and conference services. 5) Total Quality Management: need assessment, planning, quality goals setting, policy, controlling, cooperation, community-shared management, operational, evidence, evaluation by indicators, teacher satisfaction evaluation, identify course of failure and improvement.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Degree Name: ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: โสตทัศนศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/464
ISBN: 9741763727
Type: Thesis
Appears in Collections:Edu - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rangrong.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.