Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46671
Title: Ethinc chinese women in Thai novels : the negotiation of identity, gender and generational transitions
Other Titles: หญิงเชื้อสายจีนในนวนิยายไทย : การต่อรองแห่งอัตลักษณ์ เพศสภาวะและการเปลี่ยนรุ่น
Authors: Zarchi, Moshe Ami
Advisors: Suchitra Chongstitvatana
Wasana Wongsurawat
Other author: Chulalongkorn University. Faculty of Arts
Advisor's Email: Suchitra.C@Chula.ac.th
No information provided
Subjects: Women in literature, Thai
Chinese -- Thailand
Chinese in literature, Thai
Women -- Social conditions
Thai fiction
สตรีในวรรณกรรมไทย
ชาวจีน -- ไทย
ชาวจีนในวรรณกรรมไทย
นวนิยายไทย
สตรี -- ภาวะสังคม
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
Issue Date: 2011
Publisher: Chulalongkorn University
Abstract: This dissertation is a study of the interaction between Chinese and Thai cultures in contemporary Thailand. It is also a part of the study of the Chinese Diaspora. The focus is on a specific angle, namely, that of gender, female gender, and how the specific issues of women’s status and role according to Chinese tradition versus the norms of modern and Thai society, form an important part of the identity construction process of these women. The main objective of this dissertation is to examine novels produced by Chinese-Thais from the late 1960s to the present, focusing on novels that relate to gender. I then proceed to analyze how the identity of Chinese-Thai women is negotiated between the ethnic Chinese heritage and the adopted Thai way of life, including new ideas on female status. Finally, we analyze the social construction and reconstruction of the multi-faceted identity of Chinese-Thai women through the negotiation and generational transitions as reflected in Thai novels. The methodology I used is qualitative textual analysis. I focused on five novels, spanning the period of 1969 to 2008, a period that has seen large changes in the status of Chinese-Thais, and the way they are treated by the state. An important criterion in the selection has been exposure, through the written novels themselves and through renditions in popular television series. The novels are 1) Letter from Thailand by Botan of 1969, 2) Being with Gong by Yok Burapha of 1976, 3) Through the Scales of the Dragon by Prapason Sewikul of 1989, 4) The Last Petal of the Peony by Kantima of 2007, and 5) A Walk through Spring by Yuvadee Tonsakulrungruang of 2007. The findings of the dissertation are that Chinese-Thai women have been struggling, for decades, to change their role and status in the Chinese-Thai family and community. As assimilation ceases to be a focal point, and a large Chinese-Thai middle class is formed, this struggle turns into an inner community struggle to reconstruct a new Chinese-Thai identity, one which has no bias against women. These negotiations over the status of women take numerous forms of action in the novels I studied. One common type which is worthy to point out is that of raising the status of women, especially daughters’, at the expenses of that of sons. In such cases, the sons are depicted as either being failures or as being ungrateful towards their fathers, while the daughters represent success and gratitude.
Other Abstract: งานวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายฐานความรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับชาวจีนพลัดถิ่นในประเทศไทย ซึ่งเน้นไปที่การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของบทบาทและสถานะของผู้หญิงชาวไทยจีน โดยมีวัฒนธรรมจีน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมแบบไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน และแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับสถานะของเพศหญิง เป็นตัวแปรสำคัญในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับผู้หญิงจีนในไทย โดยใช้วิธีดำเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยหลักการวิเคราะห์เนื้อหาของนวนิยายในช่วงปี ค.ศ. 1960 ถึง ปัจจุบัน ซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสถานะภาพของคนไทยจีน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากวิธีการปกครองของรัฐ นวนิยายห้าเรื่องที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์คือ 1. จดหมายจากเมืองไทย โดย โบตั๋น (1969) 2. อยู่กับก๋ง โดย หยก บูรพา (1976) 3. ลอดลายมังกร โดย ประภัสสร เสวิกุล (1989) 4. โบตั๋นกลีบสุดท้าย โดย กานติมา (2007) 5. รอยวสันต์ โดย ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง (2007) งานวิจัยนี้พบว่า หลังจากที่ผู้หญิงไทยจีนได้รับการกดขี่ในครอบครัวมาหลายทศวรรษ จนกระทั่งการซึมซับเข้าสู่สังคมไทยไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญอีกต่อไป และการเกิดของชนชั้นกลางที่มาจากเชื้อสายจีนได้เริ่มขึ้น ณ จุดนี้เองที่อัตลักษณ์ของหญิงไทยจีนได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น ลูกสาวกลายเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับเท่าเทียม หรือในหลายกรณี มากกว่าลูกชาย ลูกผู้หญิงถูกมองว่าเป็นเพศที่กตัญญูรู้คุณ และนำความสำเร็จมาสู่ครอบครัวมากกว่าลูกชาย
Description: Thesis (Ph.D.)--Chulalongkorn University, 2011
Degree Name: Doctor of Philosophy
Degree Level: Doctoral Degree
Degree Discipline: Thai Studies
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46671
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.122
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2011.122
Type: Thesis
Appears in Collections:Arts - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moshe_am.pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.