Edu - Journal Articles : [449] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 449
Issue DateTitleAuthor(s)
2544บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจส.วาสนา ประวาลพฤกษ์
2543บทปริทัศน์บทความวิจัยเรื่อง A spatial distance explanation of the relation between class size and achievementนงลักษณ์ วิรัชชัย
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง Choice-Agreement index and its application to item analysisศิริชัย กาญจนวาสี
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง รูปแบบการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคตธีระพร วีระถาวร
2003Comment on Choice-Agreement index and its application to item analysisSuchada Bowarnkitiwong
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง ลักษณะทั่วไป กำเนิดและกระบวนการทางมนุษยศาสตร์สมภาร พรมทา
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง ลักษณะทั่วไป กำเนิดและกระบวนการทางมนุษยศาสตร์สุวรรณา สถาอานันท์
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรกุ้งกุลาดำในประเทศไทยอุทัยรัตน์ ณ นคร
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาดัชนีชี้วัด เพื่อสร้างสิทธิและคุณภาพ การมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี โดยชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสุชาดา บวรกิติวงศ์
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑลโอภาส ปัญญา
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาดัชนีชี้วัด เพื่อสร้างสิทธิและคุณภาพการมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี โดยชุมชนรวมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนิศากร โฆษิตรัตน์
2546บทปริทรรศน์บทความเรื่อง เทคโนโลยีกับสวรรค์ดวงกมล ชาติประเสริฐ
2545ปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยศิริชัย กาญจนวาสี
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง เทคโนโลยีกับสวรรค์ปรีชา ช้างขวัญยืน
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการที่ซับซ้อนสับสนแต่เป็นระเบียบ (หรือ ระบบการวิจัยกึ่งโกลาหลอลเวง)นงลักษณ์ วิรัชชัย
2545บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์กรกฎ วัฒนวิเชียร
2545บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฎ์
2545ปริทัศน์บทความเรื่อง งานออกแบบเป็นงานวิจัยได้หรือ?สุนทร บุญญาธิการ
2544บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจศิริชัย กาญจนวาสี
2543บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยทางสถาปัตยกรรมงามพิศ สัตย์สงวน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 449