Psy - Theses : [426] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 426
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ความสัมพันธ์ระหว่างความลำเอียงทางเพศในการอนุมานสาเหตุและเจตคติต่อผู้หญิงจุลาภา ศรีละเวช
2551การเห็นคุณค่าในตนเอง ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และเหตุผลของวัยรุ่นตอนปลายที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ข้ามคืนพิมพิชา สุพพัตกุล
2551ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธต่อสุขภาวะทางจิตของผู้ป่วยยาเสพติดที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพยุวดี เมืองไทย
2550ผลของกลุ่มเรา-กลุ่มเขาและความคาดหวังในความสำเร็จต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามรติรัตน์ ไวถนอมสัตย์
2551บทบาทของการเพิ่มคุณค่าให้ตนเองในการส่งผ่านความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความหลงตนเองและวัตถุนิยมวันวิสาข์ เอกกรณ์พงษ์
2560อิทธิพลของรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ต่อความกลมเกลียวในกลุ่มนักศึกษาและความผูกพันกับคณะ : การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านการระบุตัวตนทางสังคมพัชรวุฒิ สุภาคง
2560ประสบการณ์ทางจิตใจของนักกีฬาคนพิการที่มีความมั่นหมายจิราวัฒน์ เหลาสุภาพ
2560บทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของการรับรู้ความสามารถในการเป็นบิดามารดาในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของบิดามารดาในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของบุตรออทิสติกกับปัญหาทางจิตใจของบิดามารดาเอื้อจิต พูนพนิช
2560ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ถูกข่มเหงรังแกทางโลกไซเบอร์พิมพ์พลอย รุ่งแสง
2560ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางสังคมของที่อยู่อาศัยกับสุขภาวะของผู้สูงวัย : อิทธิพลส่งผ่านของการเห็นคุณค่าในตนเองแบบเน้นอัตลักษณ์ตนและการเห็นคุณค่าในตนเองแบบเน้นความสัมพันธ์เบญจภรณ์ ธโนศวรรย์
2560อัตลักษณ์ทางจริยธรรม และคติรวมหมู่ทางจิตในฐานะตัวแปรกำกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง และพฤติกรรมการทำงานแบบถ่วงความก้าวหน้าชิตพล สุวรรณนที
2549ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นธิตนาถ ลิ่มอรุณ
2549ความสัมพันธ์ของเพศ วัย และระดับการศึกษาที่มีต่อระดับจรรยาวิพากษ์ของวัยรุ่นตอนปลาย ผู้ใหญ่ตอนต้น ผู้ใหญ่ตอนกลาง และผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานครสุทธิมา ห่อบุตร
2549ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกนัดพบเร็วของวัยรุ่นหญิงทิชากร จิรัฐิติเจริญ
2549พัฒนาการความสามารถในการเข้าใจการโกหกและการผิดพลาดโดยไม่เจตนาในเด็กไทยชุติมา ดาวล้อม
2551การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์การเจตสุภา ลลิตอนันต์พงศ์
2551การวิเคราะห์อภิมานปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ : การเปรียบเทียบงานวิจัยตะวันตกและงานวิจัยในประเทศไทยจันอารีย์ คีรีวรรณ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการสำรวจอาชีพและความแน่ใจทางอาชีพในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีอุปสรรคในการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพเป็นตัวแปรควบคุมณัฐนันท์ มั่นคง
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดของชายรักชาย ความพึงพอใจในเพศสัมพันธ์ และการสื่อสารเมื่อเกิดความขัดแย้ง กับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของชายรักชายณัชชา วิรัชวัฒนกุล
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันระหว่างกัน ความรับผิดชอบต่อครอบครัว และความพึงพอใจในชีวิตคู่ ของคู่รักชาวไทยชายและหญิงวัชรพงษ์ ฟูประทีปศิริ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 426