Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49583
Title: ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ได้รับรางวัลดีเด่น
Other Titles: Experiences of nursing management of head nurses receving the outstanding award
Authors: จิราภรณ์ รัตติกาลสุขะ
Advisors: อารีย์วรรณ อ่วมตานี
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
Advisor's Email: Areewan.O@Chula.ac.th
Subjects: พยาบาล
โรงพยาบาล -- การบริหารงานบุคคล
Nurses
Nurse administrators
Hospitals -- Personnel management
การพยาบาล -- การบริหาร
Issue Date: 2556
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ได้รับรางวัลดีเด่น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยาการตีความ ของ Heidegger ผู้ให้ข้อมูลเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากฝ่ายการพยาบาล ของโรงพยาบาลระดับ ตติยภูมิแห่งหนึ่ง จำนวน 14 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและนำข้อมูลที่ได้มาถอดความแบบคำต่อคำ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาตามวิธีการของ Diekelman ผลการศึกษาประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ได้รับรางวัลดีเด่น แบ่งเป็น 3 ประเด็นดังนี้ 1. พัฒนาตนให้มีความรู้ บริหารตนสู่ความสมดุล ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ (1.1) เรียนรู้จากรุ่นพี่ ประสบการณ์ที่มี เก็บสิ่งดี ๆ มาพัฒนา (1.2) ไม่หยุดการค้นคว้า หาเวลา ศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ(1.3) แบ่งให้เวลากับงาน พอกลับบ้านแยกงานจากชีวิตส่วนตัว 2. ลูกน้องต้องสนับสนุน สร้างต้นทุนการทำงาน ประกอบด้วย 5 ประเด็นย่อย ได้แก่ (2.1) สนับสนุนให้สร้างงาน เพิ่มความเชี่ยวชาญสู่การเป็นวิทยากร (2.2) ส่งเสริมความสามารถ สร้างคน สร้างโอกาสให้เรียนต่อ (2.3) รับฟังปัญหา คอยเป็นที่ปรึกษา และแก้ปัญหาเวลาติดขัด (2.4) สร้างบรรยากาศการทำงาน เหมือนเป็นบ้านที่สองของทุกคน และ (2.5) มอบหมายงานตามความสามารถ เปิดโอกาสตัดสินใจได้เต็มที่ 3. โครงการต้องสร้างสรรค์ บริหารงานอย่างจริงใจ ไม่เห็นแก่ใคร แต่ใช้ตามหลักการ ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ (3.1) พัฒนาโครงการ ตอบสนองงานตามนโยบาย นำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน (3.2) บริหารด้วยความจริงใจ ใช้หลักความยุติธรรม มีธรรมะในการทำงาน (3.3) มีความสามารถ บริหารคนได้ บริหารงานดี มีภาวะผู้นำ และ (3.4) ทุ่มให้งานอย่างเต็มที่ มีท้อใจบ้าง แต่ไม่ปล่อยวาง ยังมุ่งมั่นทำงานต่อไป ผลการศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ได้รับรางวัลดีเด่น ซึ่งผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางนโยบายบริหารหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อไป
Other Abstract: The purpose of this research was to describe experiences of nursing management of head nurses receiving the outstanding award. Hermeneutic phenomenology of Martin Heidegger was applied as research methodology. Data were collected by using in-depth interviews of head nurse who received the outstanding award from nurse department in a hospital setting. Data analysis followed Diekelman’s content analysis was use in this study. Experiences of nursing management of head nurses receiving the outstanding award consisted of 3 major themes as follows: 1. Improving herself by using self development of good performance consist of (1.1) learning good performance from others, (1,2) Seeking knowledge and having live long learning (1.3) Building work life balance 2. Having to support staffs for building up the working capital consisted of (2.1) Giving opportunity to create innovation, (2.2) Providing professional development, (2,3) Working as a back up, (2.4) Creating a warm working climate, (2.5) Delegating job with authority. 3. Faithfully working for organization benefit consisted of (3.1) Working projects based on hospital policy, (3.2) Sincerely leading organization and using justice and Buddhist principle for work, (3.3) Having high ability of human resource management, (3.4) Having work engagement, even being tried but never give up. The study findings provided for more understanding on experiences of nursing management of head nurses receiving the outstanding award. Nurse manager can use them as guideline for management planning for head nurses.
Description: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
Degree Name: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การบริหารการพยาบาล
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49583
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.1517
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2013.1517
Type: Thesis
Appears in Collections:Nurse - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jiraporn_ra.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.