Sci - Research Reports : [310] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 310
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลากะพงของกลุ่มเกษตรในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา : รายงานวิจัยชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล; ศิริรัตน์ ก๊กผล; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์; พาสวดี ประทีปะเสน; วรภา คงเป็นสุข; อินทุอร กำแพงทอง; สิริภณ จิรสุขประเสริฐ; ไพลิน สุขวงษ์; สุพรรณทิพย์ อติโพธิ์; บุษบา วงศ์ลา; รัชธิดา เดชอุดม; กานติภา สิทธิ์เหล่าถาวร; อัจจิมา ก๋าพรม; ทิฆัมพร พิมพ์แก้ว; กนกวรรณ จันทร์โฮง; อุฬาริกา ลือสกุล
2552การผลิตอาหารเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคข้อกระดูกเสื่อมจากเปลือกอาหารทะเล : รายงานการวิจัยมงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์; อนวัช อาชวาคม
2013A study on utilization of cyanobacteria to produce valuable substances : metabolism of amino acid and polyamine : research reportAran Incharoensakdi
2552โครงการวิจัยเรื่องโมเลกุลดีเอ็นเอเพื่อการพัฒนาการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยแนวใหม่ในวัตถุดิบและอาหารแปรรูป : รายงานการวิจัยปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์; นันทวัน หัตถมาศ; ปาลิตา แปวไธสง; มัลลิกา แก้วดี
2015Surfaces properties of Zirconia and its adsorption of gases : Research reportVithaya Ruangpornvisuti
2558โมเดลเชิงโครงสร้างเพื่อสำรวจกลไกการผ่านของไอออนในเมมเบรนโปรตีนแชนนัลจากข้อมูลอีพีอาร์สปินเลเบลิงและการจำลองในระดับโมเลกุล : รายงานวิจัยพรเทพ สมพรพิสุทธิ์
2559การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตตามแนวรอยเลื่อนสะเกียงตอนกลางประเทศพม่าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดแผ่นดินไหว : รายงานวิจัยสันติ ภัยหลบลี้; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
2554ศึกษาและสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายปักษาพรรณในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานวิจัยวีณา เมฆวิชัย; พงชัย หาญยุทธนากร
2554การศึกษาความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ : รายงานวิจัยวิเชฏฐ์ คนซื่อ; ผุสตี ปริยานนท์
2552โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบข้อมูลรหัส 2 มิติและการควบคุมเชิงบูรณาการในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร : โมเดลเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : รายงานการวิจัยเตือนใจ โก้สกุล
2554ความหลากหลายของทางชีวภาพของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานวิจัยธงชัย งามประเสริฐวงศ์; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2554การพัฒนาระบบขนถ่ายดีเอ็นเอโดยใช้อนุภาคนาโนไคโทซานและการเหนี่ยวนำให้เกิดกระบวนการออโต้ฟาจีในเซลล์นำเสนอแอนติเจน : โครงการวิจัยธนาภัทร ปาลกะ
2552โครงการประชุมและเผยแพร่นวัตกรรมปลอดภัยและความรู้ด้านปลอดภัยของอาหารศิริรัตน์ ก๊กผล; สุจิตรา ถนอมทรัพย์; ชัยศิริ มหันตชัยสกุล; พัฒทรา สวัสดี; อนวัช อาชวาคม; หฤทัย แสงจรัสวิชัย; พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์; สุเทพ ธนียวัน; จิราภรณ์ ธนียวัน; ธรรมนูญ หนูจักร; ไพฑูรย์ รัชดะสาคร; ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์; เดือนใจ โก้สกุล; ปราณี อ่านเปรื่อง; สเตฟอน ตูบาส์; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
2550โครงการพัฒนาการผลิตโดยมุ่งลดจำนวนจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการวางตลาดของผลิตภัณฑ์ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์
2554ระบบวิเคราะห์ทางเคมีแบบรวดเร็วและแบบพกพาสำหรับตัวอย่างอาหารและน้ำ : รายงานการวิจัยอภิชาติ อิ่มยิ้ม
2554สายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อการหมักเอทานอลเชื้อเพลิง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อัญชริดา อัครจรัลญา; สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์; ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์; วาสนา โตเลี้ยง
2554กระบวนการทางชีวสารสนเทศเชิงโครงสร้างสำหรับการพัฒนายา : ความเข้าใจพื้นฐานระดับโมเลกุลของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ/โรคไข้หวัดใหญ่ (รายงานการวิจัย)สุพจน์ หารหนองบัว; พรเทพ สมพรพิสุทธิ์; ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล; ปทุมวดี อินทรเทพ; ณัฎฐาเนตร นันทบุตร
2552การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัยอรวรรณ ชัยลภากุล; นาตยา งามโรจนวณิชย์; ธรรมนูญ หนูจักร; นงนุช เหมืองสิน; ลักษณา ลิ่มสวรรค์
2552โครงการวิจัย การศึกษาความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อ่อนนิ่มที่ใช้บรรจุอาหารตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์อรัญ หาญสืบสาย
2554การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงเซรามิกชนิดนำโปรตอนแบบฟิล์มบางด้วยเทคนิคการฉีดพ่นฝอยด้วยไฟฟ้าสถิต : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์รจนา พรประเสริฐสุข
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 310