Sci - Research Reports : [321] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 321
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การพัฒนากลูโคสเซนเซอร์โดยใช้ Ru(NH3)6CL3 และใช้คอมโพสิทพอลิเมอร์ฟิล์ม : รายงานฉบับสมบูรณ์อรวรรณ ชัยลภากุล
2544ลักษณะของแอคติโนฟาจที่แยกจากดินโดยวิธีส่งเสริมการเจริญ : รายงานผลการวิจัยสุรีนา ชวนิชย์
2544การศึกษาทางทฤษฎีของการหมุนแบบบดบังของ fluorotoluene ที่สภาวะ S0 และ S1 : รายงานฉบับสมบูรณ์วุฒิชัย พาราสุข
2544การเตรียมและการศึกษาสมบัติของของเกลือของไคโตซานกับสารกำจัดวัชพืชที่เป็นกรด : รายงานฉบับสมบูรณ์มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
2545การสังเคราะห์เปปไทด์นิวคลีอิกแอซิดชนิดใหม่ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ธีรยุทธ วิไลวัลย์
2553โครงการ สายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์และซิสเทมาติกส์ของหอยงวงท่อสกุล Rhiostoma ในประเทศไทยปิโยรส ทองเกิด
2545โครงการสำรวจสำหรับการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกุ้งแบบครบวงจรปรีเปรม พัฒนมหกุล; พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์; สุชาดา จูอนุวัฒนกุล; สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ; รมณี สงวนดีกุล; สุเมธ ตันตระเธียร
2557การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัติเชิงกายภาพของวัสดุพื้นฐานโดยเทคนิคสภาวะรุนแรง : รายงานฉบับสมบูรณ์ธิติ บวรรัตนารักษ์
2554สารเมแทบอไลท์ต้านจุลชีพและต้านมะเร็งจากราเอ็นโดไฟท์ : รายงานการวิจัยสุรชัย พรภคกุล
2551การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัยอรวรรณ ชัยลภากุล
2558การวิเคราะห์ธรณีวิทยาโครงสร้างบริเวณเขตการเลื่อนตามแนวระดับภาคตะวันตกของประเทศไทย : รายงานวิจัยพิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์
2556การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลากะพงของกลุ่มเกษตรในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา : รายงานวิจัยชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล; ศิริรัตน์ ก๊กผล; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์; พาสวดี ประทีปะเสน; วรภา คงเป็นสุข; อินทุอร กำแพงทอง; สิริภณ จิรสุขประเสริฐ; ไพลิน สุขวงษ์; สุพรรณทิพย์ อติโพธิ์; บุษบา วงศ์ลา; รัชธิดา เดชอุดม; กานติภา สิทธิ์เหล่าถาวร; อัจจิมา ก๋าพรม; ทิฆัมพร พิมพ์แก้ว; กนกวรรณ จันทร์โฮง; อุฬาริกา ลือสกุล
2552การผลิตอาหารเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคข้อกระดูกเสื่อมจากเปลือกอาหารทะเล : รายงานการวิจัยมงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์; อนวัช อาชวาคม
2013A study on utilization of cyanobacteria to produce valuable substances : metabolism of amino acid and polyamine : research reportAran Incharoensakdi
2552โครงการวิจัยเรื่องโมเลกุลดีเอ็นเอเพื่อการพัฒนาการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยแนวใหม่ในวัตถุดิบและอาหารแปรรูป : รายงานการวิจัยปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์; นันทวัน หัตถมาศ; ปาลิตา แปวไธสง; มัลลิกา แก้วดี
2015Surfaces properties of Zirconia and its adsorption of gases : Research reportVithaya Ruangpornvisuti
2558โมเดลเชิงโครงสร้างเพื่อสำรวจกลไกการผ่านของไอออนในเมมเบรนโปรตีนแชนนัลจากข้อมูลอีพีอาร์สปินเลเบลิงและการจำลองในระดับโมเลกุล : รายงานวิจัยพรเทพ สมพรพิสุทธิ์
2559การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตตามแนวรอยเลื่อนสะเกียงตอนกลางประเทศพม่าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดแผ่นดินไหว : รายงานวิจัยสันติ ภัยหลบลี้; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
2554ศึกษาและสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายปักษาพรรณในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานวิจัยวีณา เมฆวิชัย; พงชัย หาญยุทธนากร
2554การศึกษาความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ : รายงานวิจัยวิเชฏฐ์ คนซื่อ; ผุสตี ปริยานนท์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 321