Sci - Research Reports : [560] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 560
Issue DateTitleAuthor(s)
2554สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานฉบับสมบูรณ์-
2555โครงสร้างประชากรและนิเวศวิทยาของค้างคาวคุณกิตติในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้ชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงานธงชัย งามประเสริฐวงศ์; ชัชวาล ใจซื่อกุล; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2018Cooperative small-molecule activation toward sustainable catalysisPannee Leeladee
2013Integrated Mangrove Rehabilitation in Ban Tong Tasae Mangrove Community Forest : Trang Province on the Andaman Coastline of Thailand : Executive summary-
2554Proceedings การประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (จามจุรีวิชาการ' 53) ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม-1 เมษายน 2553-
2554โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบข้อมูลรหัส 2 มิติและการควบคุมเชิงบูรณาการในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร : โมเดลเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : รายงานการวิจัยเตือนใจ โก้สกุล; จิตรา เศรษฐอุดม; ชนินทร์ เจริญพงศ์; มานิตย์ อรุณากูร; ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์
2561โครงการ การผลิตแก๊สไฮโดรเจนร่วมกับการสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์มะลิ หุ่นสม; ตฤณ เจตสุคนธร; พิมพ์สุดา ภารสงัด; พชรสกล ประยูรพันธุ์รัตน์
2562โครงการ การศึกษาผลของอายุและเพศต่อเมทาบอลิซึมของแคลเซียมและกระดูกในหนูแรทความดันโลหิตสูง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วัชราภรณ์ ติยะสัตย์กุลโกวิท
2560ความหลากหลายของแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อแตน และแมงมุม และความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยและพืชอาหาร ในพื้นที่ อพ.สธ. บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี และในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี และจังหวัดน่าน : รายงานผลการดำเนินงานสุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์; ธัญลักษณ์ ตะโกดี; หนึ่งฤทัย วิชัยกุล; นรินทร์ ชมภูพวง
2533การพัฒนาเครื่องกำเนิดและเครื่องรับสัญญาณสวนะแบบพอลิเมอร์ : รายงานการวิจัยยุทธ อัครมาส; ภิยโย ปันยารชุน; วันชัย โพธิ์พิจิตร; อนันตสิน เดชะกำพุช
2551การคัดสายพันธุ์พริกและงาเพื่อการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม : รายงานการวิจัยวรินทร ชวศิริ; สันติ ทิพยางค์; ธรรมนูญ หนูจักร; ปรีชา ภูวไพรศิริศาล; พัฒทรา สวัสดี; ลักษณา ดูบาส
2552สารสำคัญและการประกันคุณภาพอาหารเสริมจากกระชายดำ : รายงานการวิจัยสันติ ทิพยางค์; วรินทร ชวศิริ; ปรีชา ภูวไพรศิริศาล; พัฒทรา สวัสดี; ไพฑูรย์ รัชตะสาคร
2561กิจกรรมพิเศษสนับสนุนงานฐานข้อมูลภูมิปัญญา อบต. : ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร; วิเชฏฐ์ คนซื่อ
2561โครงการปลูกรักษามะม่วงแก้ว Mangifera indica Linn. ปีที่ 3 : รายงานผลการดำเนินงานวิเชฏฐ์ คนซื่อ
2561โครงการการชะลอการเจริญของลูกอ๊อดกบนา Hoplobatrachus rugulosus ในภาวะอุณหภูมิต่ำในระดับฟาร์ม ปีที่ 2 : รายงานผลการดำเนินงานวิเชฏฐ์ คนซื่อ
2561การผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลจากยีสต์ที่คัดแยกได้จากพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานผลการดำเนินงานวรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล; ชมภูนุช กลิ่นวงษ์
2561ความหลากหลายของแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อแตน และแมงมุม และความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยและพืชอาหาร ในพื้นที่อพ.สธ. บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี และในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี และจังหวัดน่าน : รายงานผลการดำเนินงานสุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์; ธัญลักษณ์ ตะโกดี; หนึ่งฤทัย วิชัยกุล; นรินทร์ ชมภูพวง
2561ความหลากชนิดและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินขนาดใหญ่ ในพื้นที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี : รายงานผลการดำเนินงานปิโยรส ทองเกิด
2561สถานะประชากรและการแพร่กระจายของแย้ Leiolepis belliana (Hardwicke & Gray, 1827) บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานผลการดำเนินงานนนทิวิชญ ตัณฑวณิช; ณัฐนันท์ ขัณธศุภ
2561ค่ายเยาวชนสำหรับงานโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ : รายงานผลการดำเนินงานชัชวาล ใจซื่อกุล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 560