Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51197
Title: ผลกระทบของการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช
Other Titles: The impacts of the development of educational institutions on urbanisation in Nakorn Si Thammarat Province
Authors: ณัฐธิญา ชุมสวัสดิ์
Advisors: ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Advisor's Email: Siriwan.S@Chula.ac.th,siriwan.s@chula.ac.th
Subjects: การพัฒนาเมือง
สถาบันอุดมศึกษา
ชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษา
Urban development
Universities and colleges
Community and college
Issue Date: 2558
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาพื้นที่โดยรอบลงสำรวจภาคสนาม ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และริมถนนทางเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งภายหลังการมีสถาบันการศึกษาในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดก่อสร้างและกิจกรรมในรูปแบบลักษณะพิเศษที่ตอบสนองความต้องการของประชากรมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ได้แก่ หอพัก ที่พักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านอุปกรณ์การเรียนการสอน สถานบันเทิง เป็นต้น เกิดการเกาะกลุ่มของกิจกรรมร้านค้าที่รวมตัวจัดเป็นตลาดนัดด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4016 นอกจากนี้การก่อตั้งสถาบันการศึกษายังส่งผลต่อการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งในการรับประทานอาหาร อุปกรณ์การเรียน รวมถึงการรับบริการอื่น ๆ ปัจจุบันจำนวนประชากรในตำบลท่างิ้ว และโพธิ์ทอง มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 49.90 และ 43.13 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถาบันการศึกษายังคงเป็นการพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ที่ดิน รวมถึงความเสี่ยงในการขาดแลนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนการดำเนินการค้าและบริการต่างๆ ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชากรมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพชีวิตแก่ผู้พักอาศัย ดังนั้นในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นเพียงการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นในอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผน หรือหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบ
Other Abstract: The objectives of this research were to study the development of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University and Walailak University from the past to the present and the impacts,of the establishment of these two universities on their nearby community development.The findings revealed that the establishment of the two universities affected the nearby communities physically, socially and economically, especially those in front of the universities and in front of the entrance – exit gates of the universities. During the past 4 – 5 years, the increasing number of students and university personnel of both universities has led to a more demand of facilities such as dormitories, houses, shops, cafeterias, school supply shops and entertainment venues, etc. Merchants selling similar goods have organized a weekly market on Highway 4016 running in front of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. As for economic and social impacts, daily expenses on food, school supplies and other services available both inside and outside the universities.Presently, in Tambon Tha Ngio, where the former university is located, and in Tambon Thai Buri, where the latter is located, the number of population has risen by 49.40% and 43.13%, respectively.The areas around the universities, however, have been developed in a systematic manner, resulting in conflicts of land use, insufficient utilities and types of trading and services that adversely affect the quality of life of the university personnel. As a result, this study would like to highlight the importance of planning or guidelines materialized by both the universities and the communities.
Description: วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Degree Name: การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การวางแผนภาคและเมือง
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51197
Type: Thesis
Appears in Collections:Arch - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5573323625.pdf11.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.