Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51306
Title: บทบาทการเป็นอาจารย์ศิลปะและศิลปินของรองศาสตราจารย์สัญญา วงศ์อร่าม
Other Titles: ROLES IN ART INSTUCTOR AND ARTIST OF SANYA WONG-ARAM
Authors: สกุล บางศรี
Advisors: โสมฉาย บุญญานันต์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
Advisor's Email: Soamshine.B@Chula.ac.th,soamshine@gmail.com,Soamshine.B@chula.ac.th
Issue Date: 2558
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบคิด ทัศนคติ การทำงานของรองศาสตราจารย์สัญญา วงศ์อร่าม ในบทบาทของอาจารย์ด้านศิลปะ และศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในส่วนที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนศิลปศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและแบบสังเคราะห์ โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ กรณีศึกษา อาจารย์ผู้ร่วมงานจำนวน 4 คน ผู้เรียนจำนวน 16 คน และเพื่อนศิลปินจำนวน 3 คน จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเป็นอาจารย์ศิลปะและศิลปินของรองศาสตราจารย์สัญญา วงศ์อร่าม ผลการวิจัยพบว่า ในด้านบทบาทการเป็นอาจารย์ศิลปะ รองศาสตราจารย์สัญญามีระบบคิดในการเตรียมตัวสอนที่ดี มีความพร้อมทั้งสื่อการสอน และเนื้อหาที่ครบครัน โดยเชื่อมโยงจากตำราและประสบการณ์ด้านศิลปินนำมาประยุกต์ใช้ในการสอน ด้านทัศนคติรองศาสตราจารย์สัญญาเข้าใจในธรรมชาติของผู้เรียน มีความเมตตา ให้เกียรติ และสุภาพต่อผู้อื่น ด้านการทำงานในฐานะอาจารย์ศิลปศึกษา มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการสอนเป็นรายบุคคลและวิจารณ์ผลงานผู้เรียน บทบาทการเป็นศิลปิน มีระบบคิดในการทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นคว้าวิธีการใหม่ๆ และหาความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการสอน ทัศนคติต่อศิลปะเป็นการเปิดตัวเองสู่โลกภายนอก แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด กระบวนการทำงานเพื่อนำมาพัฒนาผลงานศิลปะ และการสอน การทำงานศิลปะมีขั้นตอนที่ต้องศึกษาข้อมูลเอกสารและการลงพื้นที่เก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานศิลปะที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวจึงได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นแนวทางในการค้นคว้านำองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการสอน คุณลักษณะข้างต้นทั้งในด้านความเป็นอาจารย์ด้านศิลปศึกษา และความเป็นศิลปินของ รองศาสตราจารย์สัญญา วงศ์อร่าม มีประโยชน์ในลักษณะของการเกื้อกูลกัน อันมีส่วนช่วยให้บทบาทของความเป็นรองศาสตราจารย์สัญญา มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจน และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่อาจารย์ศิลปศึกษารุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป
Other Abstract: This research aimed to study thinking systems, attitude, and work systems of Asst. Prof. Sanya Wong-Aram in role of lecturer in art instructor and artist in related with art education. This research is a qualitative research. The instruments used in this study are structure interviews, observation forms and synthesis instruments. The data was collected from the interviews, observation forms, case studies, 4 teachers, 16 students and 3 artists. The data were collected to analyze the relationship between the role in art instructor and artist of Asst. Prof. Sanya Wong-Aram. The research found that, the role of art instructor, Associate Professor Sanya Wong-Aram a good idea to prepare for teaching. He is ready to teach, the medium of instruction and content. He teaches the knowledge the textbook and experience of the artist can be applied in teaching. Attitude, His understand of the students, with compassion, respect and courtesy to everyone. The work as art teacher, he wanted the students to get together as much. The role of the artist, Associate Professor Sanya is a work of art continues. He researched new techniques and learns new to be applied in teaching. Attitude towards art, He exhibits art in order to exchange knowledge. And work to develop art and teaching. He has a procedure to study art, documentation and data storage space. To be used in the creative. In above features, art instructor and artist of Associate Professor Sanya benefits in the way of each other. As part of the role of Associate Professor Sanya and distinctive identity clear. It is good practice to master the art of later learned.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Degree Name: ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: ศิลปศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51306
Type: Thesis
Appears in Collections:Edu - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5683395527.pdf2.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.