Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52044
Title: บทบาทของทีเซลล์ต่อการวิวัฒนาการของเอชไอวี : ข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ : รายงานการวิจัย
Other Titles: The role of T cell on the HIV evolution : An essential information for HIV vaccine development
Authors: ปกรัฐ หังสสูต
นวพล เตชะเกรียงไกร
Email: pokrath@gmail.com
ไม่มีข้อมูล
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
Subjects: ทีเซลล์
เอชไอวี (ไวรัส)
โรคเอดส์
วัคซีนโรคเอดส์
Issue Date: 2554
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ในการพัฒนาวัคซีน HIV เราจำเป็นต้องมีความรู้ในกลไกการป้องกันการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อนการศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีความสามารถในการควบคุมปริมาณ HIV ได้ตามธรรมชาติซึ่งมีปริมาณ HIV-RNA น้อยกว่า 2000 copies/ml สร้างโอกาสในการวิเคราะห์และค้นหาว่ากลไกอะไรที่ทำให้ผู้ติดเชื้อเหล่านี้สามารถควบคุมไวรัสได้ ผู้วิจัยรับสมัครผู้ที่ควบคุมไวรัสได้ดี (viraemic controllers, VC) จำนวน 13 คน และผู้ที่ควบคุมไวรัสได้ตามปกติ (typical progressor, TP) 32 คน อาสาสมัครทุกรายได้รับการวิเคราะห์ complete blood count, CD4 และ CD8 ตลอดจนปริมาณ plasma HIV-RNA ผู้วิจัยวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนของโปรตีน p24 จากอาสาสมัครจำนวน 10 รายเพื่อใช้ในการสร้าง consensus ของไวรัส “สมัยใหม่” และ overlapping peptide (OLP) ที่เป็นตัวแทนของโปรตีน p24 จาก HIV ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน การวิเคราะห์ T-cell response ต่อ OLP หรือ epitope ทำโดยเทคนิค IFNγ ELISpot assay การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการมี protective allele ที่เคยระบุไว้ในการศึกษาอื่น ไม่ได้การันตีว่าคนนั้นจะมีการควบคุมไวรัสที่ดีเสมอไปในคนไทย และที่ชัดเจนได้แก่ HLA-B58 ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่ยอมรับว่าเป็น protective allele ในการศึกษานี้ ทุกคนที่มี allele ดังกล่าวไม่มีความสามารถในการควบคุมไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกจัดอยู่ในกลุ่ม TP HLA-A11 เป็น HLA allele ที่พบมากที่สุดในอาสาสมัครแต่ไม่มีผลในการควบคุมไวรัสแต่ประการใด ความกว้าง และความแรงของการตอบสนองของ T cell มีความใกล้เคียงกันในกลุ่ม VC และ TP (542 vs. 685 SFU/106 PBMC) และเมื่อเปรียบเทียบในคนที่มี PA ชนิดเดียวกัน พบว่าความแรงของการตอบสนองก็ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน โดยค่ามัธยฐานของการตอบสนองใน VC/TP ที่มี HLA-B27 คือ 889 และ 769 SFU/106 PBMC และค่ามัธยฐานของการตอบสนองใน VC/TP ที่มี HLA-B27 คือ 542 และ 644 SFU/106 PBMC การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการวิเคราะห์กลไกในการควบคุมการติดเชื้อ HIV จำเป็นต้องทำให้กลุ่มประชากรที่มี immunogenetic และสายพันธุ์ไวรัสที่หลากหลาย ข้อมูลจากการศึกษาในคอเคเซียนที่ส่วนใหญ่แล้วติดเชื้อ HIV subtype ควรได้รับการตีความด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบอีกว่าความแรง (magnitude) ของการตอบสนองแต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่พอในการควบคุมการเติดเชื้อ HIV ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์คุณภาพของ T cells ในการศึกษาระยะถัดไป
Other Abstract: Objective (s) To develop a successful HIV-1 vaccine, identification of the immune correlates of protection against natural HIV-1 infection is of crucial priority. Study in a unique group of infected individuals who are able to control HIV-1 naturally (HIV controllers; plasma HIV-1 load (pVL) less than 2,000 copies/ml without antiretroviral therapy) have provided a chance to investigate the roles of host immune responses in natural HIV-1 control. Material and Method: A total number of 13 HIV controllers (VC) and 32 typical progressors (TP) were enrolled. Their magnitude and functional quality of the T-cell responses against Gag p24 protein (defined by the number of function simultaneously performed, from single to full 5 functions of IL-2, TNF-α, IFN-γ, MIP1-β and CD107a expression) were analyzed by ELISpot assay and polychromatic ICS. Complete blood count, together with CD4 and CD8 counts, was determined for a calculation of absolute HIV-specific T cells. Results HIV-1 Gag p24-specific-CD8⁺ T cell responses of VC were composed of high functional quality CD8⁺ T cells than that of TP (p<0.05). This high functional quality observed in VC were independent of age, duration of infection or presence of protective HLA-I alleles (HLA-B*27, -B*57 and –B*58) and were observed at both a whole p24 protein specific and a single epitope specific level. The absolute number of high functional quality HIV-1 Gag p24-specific-CD8⁺ T cells was significantly in a negative correlation with pVL (r=-0.6984, p=0.0006) and also in a positive correlation with CD4⁺ T cell counts (r=0.5648, p=0.0095), hence clearly illustrated their roles in determining HIV-1 clinical outcome. Conclusion This study indicated that possession of an adequate numbers of high functional quality HIV-1 Gag p24-specific-CD8⁺ T cells is important for becoming a natural HIV controller and provided a solid evidence supporting their roles as an immune correlate of HIV-1 protection.
Discipline Code: 0108
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52044
Type: Technical Report
Appears in Collections:Med - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pokrath_ha_2554.pdf5.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.