Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52277
Title: การพัฒนาต้นแบบระบบเฝ้าสังเกตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายบนมาตรฐานไออีซี 61850
Other Titles: A prototype development of distribution transformer monitoring system on IEC61850 standard
Authors: ศิโรช ศรีสดใส
Advisors: วันเฉลิม โปรา
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Advisor's Email: Wanchalerm.P@Chula.ac.th,wanchp@gmail.com
Subjects: ระบบไฟฟ้ากำลัง -- การควบคุม
การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน
ต้นแบบทางวิศวกรรม
Electric power systems -- Control
Quality control -- Standards
Prototypes, Engineering
Issue Date: 2559
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการพัฒนาต้นแบบระบบเฝ้าสังเกตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายบนมาตรฐาน IEC61850 ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารในระบบไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่ ที่จะเพิ่มสมรรถณะของอุปกรณ์ให้สามารถแลกเปลี่ยนและให้บริการข้อมูลกับอุปกรณ์อื่นในโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการข้อมูลอย่างมีระบบ การออกแบบสร้างต้นแบบระบบเฝ้าสังเกต ถูกดำเนินการบนคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว Beaglebone Green และระบบปฎิบัติการฝังตัวลีนุกซ์เดเบียน ร่วมด้วยโมดูลวัดค่าทางไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมที่ออกแบบ ประกอบด้วยวงจรรวม STPM34 และตัวรับรู้อาร์ทีดีถูกเลือกใช้อย่างเหมาะสม โครงสร้างของข้อมูลเป็นรูปแบบ Logical node ที่มีลักษณะพารามิเตอร์แบบ Object Oriented ถูกออกแบบโดยใช้ภาษา XML สร้างไฟล์ IED Capability Description (ICD) ซึ่งอธิบายโครงสร้างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชาญฉลาด (Intelligent Electronic Device : IED) ได้อย่างดี และสามารถเฝ้าสังเกตได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนศูนย์ข้อมูลได้พัฒนาซอร์ฟแวร์เพื่อการเรียกเก็บชุดข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชาญฉลาดในโครงข่าย และสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับติดต่อกับผู้ใช้งาน รวมถึงประมวลผลจำแนกประเภทความผิดปกติของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายในระบบได้ ความสามารถของการบริหารจัดการเทรด ระบบฐานข้อมูล และโครงข่ายที่มีความปลอดภัย ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชาญฉลาดและศูนย์ข้อมูล ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบเฝ้าสังเกตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายมีความถูกต้องตามที่ออกแบบและสามารถใช้ร่วมกับซอร์ฟแวร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดตามมาตรฐาน IEC61850 ที่มีชั้นการสื่อสารแบบ MMS (Manufacturing Message Specification) รวมทั้งความสามารถในการวัดค่าทางไฟฟ้าและอุณหภูมิสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC62053 และ IEC60751 ตามลำดับ
Other Abstract: This thesis proposed a prototype development of distribution transformer monitoring system on IEC61850, the modern communication standard in power system. The IEC61850 standard, enables device to exchange and service information with other devices, improves performance with information management. The prototype monitoring system was implemented on embedded Linux Beaglebone Green with monitoring module measuring on electrical and environment parameters. The circuitry consist of STPM34 energy metering IC and RTD sensor which chosen appropriately. The data structures are in IED Capability Description (ICD) file, self-description of Intelligent Electronic Device in XML language, which utilizing logical node. The object oriented format also expresses quantitative value and quality value. As for data center software, the ability to get dataset from IED in the network as well as classify malfunction of distribution transformer in user interface on web server are achieved. In addition, the functionality of security network, database system and thread management are all implemented both IED and data center. Consequently, the test results show that a prototype of distribution transformer monitoring system is in accordance with the design and its communication conforms to the IEC61850 third-party software with Manufacturing Message Specification (MMS) protocol. Furthermore, the electrical and temperature measurement function achieve accuracy specified in IEC62053 standard and IEC60751 standard respectively.
Description: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
Degree Name: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิศวกรรมไฟฟ้า
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52277
Type: Thesis
Appears in Collections:Eng - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5770313021.pdf6.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.