Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52491
Title: ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
Other Titles: Decision making factors towards dwelling purchase and desirable housing facilities among factory employees with a college degree : a case study in the food processing factories Muang ditrict, Samut Sakhon province
Authors: กัมพล เกลื่อนถนอม
Advisors: มานพ พงศทัต
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Advisor's Email: Manop.B@Chula.ac.th
Subjects: พฤติกรรมผู้บริโภค
ที่อยู่อาศัย -- ไทย -- สมุทรสาคร
พนักงงานโรงงาน -- ที่อยู่อาศัย
Consumer behavior
Dwellings -- Thailand -- Samut Sakhon
Issue Date: 2552
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: จังหวัดสมุทรสาครมีการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยจำนวนมาก จึงมีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าสู่แหล่งงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่กำหนดอุปสงค์และอุปทานด้านที่อยู่อาศัย การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมของพนักงานการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีขอบเขตงานวิจัยคือ ประชากรผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัย มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหารภายใน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยการแจกแบบสอบถามตามโรงงาน 12 โรง จำนวน 359 คน จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-35 ปี สถานภาพโสด เป็นคนภาคกลาง มีระยะเวลาทำงานในสถานที่ปัจจุบันน้อยกว่า 5 ปี โดยมีระยะเวลารวมในการทำงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในจังหวัดสมุทรสาคร 6-10 ปี มีรายได้ครอบครัวต่อเดือนเฉลี่ย 20,001-40,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัว 2- 4 คน ระยะทางที่ทำงานถึงบ้าน ไม่เกิน 10 กม. เดินทางทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว อาศัยในบ้านที่อยู่ปัจจุบัน 1- 5 ปี ที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ผ่อนต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท บ้านที่อยู่อาศัยเป็นหลังแรก บ้านใหม่จากโครงการ ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวรองลงมาเป็นทาวน์เฮาส์ ผลการศึกษา ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประกอบด้วยปัจจัยเมื่อเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ ด้านที่ตั้ง ด้านทำเล ด้านโครงการที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการ ด้านการเงิน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการตลาด ด้านรูปแบบบ้าน และด้านเพื่อนบ้าน ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการประกอบด้วยปัจจัยเมื่อเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ด้านการสาธารณูปโภคและบริการโครงการ ด้านการออกกำลังกาย ด้านพาณิชยกรรม ด้านการศึกษาและศาสนา ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ประกอบการควรดำเนินการใน 2 ส่วนคือ 1. กำหนดรายได้และสภาพสังคมของกลุ่มประชากร เพื่อนำไปสู่เรื่องการกำหนดทำเลที่ตั้งที่อยู่ระหว่างสมุทรสาครกับกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 30 นาที (หรือ 10 กม.) ระดับราคาที่ตัดสินใจได้มีความสามารถผ่อนชำระ น้ำไม่ท่วม มีขนาดบ้านไม่ใหญ่มากนัก มี 150-180 ตารางเมตร 2. พิจารณาถึงปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไปเมื่อเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ ควรเลือกทำเลที่ตั้งที่มีการคมนาคมสะดวก มีแนวโน้มความเจริญในอนาคต สภาพแวดล้อมอิงธรรมชาติ ควรมีบริการหลังการขาย ฝีมือการก่อสร้างที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีสถาบันทางการเงินที่น่าเชื่อถือสนับสนุน มีแบรนด์สินค้า มีแคมเปญส่วนลดเงินสด มีที่ดินเปล่าสำหรับโครงการสำหรับผู้ที่สนใจจะปลูกบ้านเอง เพราะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
Other Abstract: Samut Sakhon is a province with a high frequency of people moving and changing residences and housing facilities. Housing planning and development is thus important, especially for the connection between the cost of residence and that of travel and transport to work. These two factors are major indicators of supply and demand for housing. The purpose of this study is to explore the socio-economic conditions and factors that effect the decision-making involved in buying a residence and housing facilities among factory employees with a college degree. The population is the employees of twelve food processing factories in the inner city area of Samut Sakhon. Questionnaires were used to collect data from 359 respondents. Results show that the majority of the respondents with at least a bachelor's degree is female, single and 31-35 years of age with 2-4 family members. The average family income is 20,001-40,000 baht per month with a monthly expenditure of 10,001-20,000 baht. They have had fewer than five years of experience with their current employer, while the total number of work experience years in Samut Sakhon is six to ten years. They use a personal car to go to work, which is fewer than 10 kilometers from their residence. The residence is a first-owned, brand-new and ready-to-move-into dwelling, in which they have resided in for one to five years. The residence costs less than one million baht. Most are single houses; the second popular type of dwelling is a townhouse. The respondents are on an installment plan of less than 10,000 baht per month. Eight factors that influence their decision-making in buying a residence (most to least important) are location, site, phase and property investors, finance, atmosphere, marketing, design and neighborhood. The five factors that affect the selection of facilities (most to least necessary) are relaxation, utility and service, sport facilities, business, as well as education and religion. Findings suggest that property investors should focus on two major considerations. First, they should set a clear picture of their target customers with respect to level of income, expenses and socio-economic background. This results in selection of residence locations which should be situated in non-flood-prone areas between Samut Sakhon and Bangkok. The amount of travel time to and from work, therefore, should not exceed 30 minutes or ten kilometers. The residence should be priced at around 1.5-2.0 million baht with 150-180 square meters usable space. The second consideration to which the investors should pay attention is the factors influencing the consumers' decision-making in buying a residence. The factors are convenient location, opportunity for city expansion, natural environment, after-sales service, high quality construction, safety of life and property, public utilities and consumer assistance, reliable financing options, brand and reputation, promotional campaigns with cash coupons, and provision of land to be sold for self-intiated house building.
Description: วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Degree Name: เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: เคหการ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52491
Type: Thesis
Appears in Collections:Arch - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kampol_kl_front.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open
kampol_kl_ch1.pdf595.09 kBAdobe PDFView/Open
kampol_kl_ch2.pdf2.5 MBAdobe PDFView/Open
kampol_kl_ch3.pdf701.04 kBAdobe PDFView/Open
kampol_kl_ch4.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open
kampol_kl_ch5.pdf4.08 MBAdobe PDFView/Open
kampol_kl_ch6.pdf638.35 kBAdobe PDFView/Open
kampol_kl_ch7.pdf740.16 kBAdobe PDFView/Open
kampol_kl_back.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.