Thai Journal Article : [90] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 90
Issue DateTitleAuthor(s)
2565-04การพัฒนาหนังสือการ์ตูนเออาร์ด้วยเทคนิค PWIM เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนต้นพีริยา หาญบำรุงธรรม; ใจทิพย์ ณ สงขลา
2565-04การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้อิงประสบการณ์และชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นศราวุฒิ ช่วยเงิน; เนาวนิตย์ สงคราม
2565-01การศึกษาความต้องการจำเป็นและปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้โมไบล์แอปพลิเคชัน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นณัฐพล สิงสุข; พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์
2565-01ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยโมไบล์แอปพลิเคชันช่วยการเรียนภาษา ที่ใช้ภาระงานเป็นฐานและเกมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นปวริศร์ ปิงเมือง; ประกอบ กรณีกิจ
2565-01ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ และองค์การสาธารณกุศลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย: กรณีศึกษาอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราชพรรณภัทร ราชาภรณ์
2565-06การใช้คู่ตรงข้ามในนวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
2565-09ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี CMM และแนวคิด RT ที่มีต่อความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่นกวิตา ฟองสถาพร; ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ; วรวุฒิ จิราสมบัติ
2565-07การวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชนชเนตตี ทินนาม; ต่อตระกูล อุบลวัตร; พิเชษฐ พิมพ์เจริญ
2565-07ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับภาพตัวแทนพระสงฆ์ผู้กระทำผิดในวาทกรรมข่าวออนไลน์ : การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ยุทธการ ปัทมโรจน์; ศิริพร ภักดีผาสุข
2565-07พระลักษมณ์และราวณะในปอุมจริยะ : การดัดแปลงนิทานพระรามให้เป็นวรรณคดีทางศาสนาบุณฑริกา บุญโญ
2565-07อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับ “บุญคุณ” ในภาษาไทยธรรมวัฒน์ พัฒนาสุทธินนนท์
2565-09อุปลักษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในข่าวการเมืองไทย บนเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ยุทธการ ปัทมโรจน์
2565-09การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับบิดาและมารดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดอุบลราชธานีและปัจจัยทางครอบครัวที่เกี่ยวข้องพันตรี เกิดโชค; จุฑาพร แต้ภักดี; โชติมันต์ ชินวรารักษ์
2565-09ประสบการณ์ชีวิตของการเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินของผู้สูงอายุอนัญญา โสภณนาค; จิราพร เกศพิชญวัฒนา
2565-05ประสบการณ์ชีวิตของหญิงสูงวัยที่ดูแลสามีที่เจ็บป่วยในระยะพึ่งพิงพันธมน สุภารี; จิราพร เกศพิชญวัฒนา
2565-05เปรียบเทียบระบบสาธารณสุขของแคนาดาในการรับมือโรคระบาดระหว่างไข้หวัดใหญ่ H1N1 และ COVID-19พรนภัส วรรัตนานุรักษ์
2565-01ตลาดการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560: ตลาดนโยบายในคราบตลาดอุดมการณ์ปวร เกียรติยุทธชาติ
2565-05พิธีกรรมและความเชื่อในการแสดงรำสวดของ คณะอรชุน ลูกสุนทรภู่ จังหวัดระยองมุกดา การินทร์; บุษกร บิณฑสันต์
2565-01การตระหนักรู้คุณค่าของชีวิตในโลกหลังความตายของตัวละครเอกชายในนวนิยายเรื่องขอเพียงอีกวัน (For One More Day)กัลยรักษ์ หมั่นหาดี
2565-11การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [มนุษย์คือสัตว์] ในนวนิยายจีนเรื่อง หงเกาเหลียง กับฉบับแปลไทยเรื่อง ตำนานรักทุ่งสีเพลิงศศรักษ์ เพชรเชิดชู
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 90