Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52836
Title: การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงาน
Other Titles: Isolation and culture of thermal tolerance stain of zooxanthellae from corals and marine bivalve
Authors: ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
วรณพ วิยกาญจน์
Email: Thaitha@sc.chula.ac.th
Voranop.V@Chula.ac.th
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
Subjects: ซูแซนเทลลี
สาหร่ายเซลล์เดียว
ปะการัง
หอยสองฝา
Issue Date: 2555
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ปรากฎการณ์ปะการังฟองขาว หรือ coral bleaching เป็นสาเหตุของความเสื่อมโทรมอย่างมากต่อแนวปะการังทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่สาหร่าย Symbiodinium sp. (zooxanthellae) ออกจากตัวปะการัง เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำทะเลสูงกว่าปกติ 1-2 องศาเซลเซียสทำให้เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวดังกล่าว เป็นสาเหตุให้ปะการังตายและเกิดความเสื่อมโทรมในระบบนิเวศปะการัง การฟื้นฟูปะการังนอกจากการปลูกปะการังเพื่อเป็นการทดแทนแล้ว ยังมีแนวคิดที่จะนำสาหร่าย zooxanthellae ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการกลับคืนเข้าสู่ตัวปะการังที่เกิดการฟอกขาว รวมถึงการใช้ zooxanthellae เพื่อการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนปะการังที่ได้จากการผสมพันธุ์แบบอาศัยเพศในโรงเพาะพันธุ์ เนื่องจาก zooxanthellae จะเข้าไปอยู่ในปะการังได้ตั้งแต่ระยะที่ปะการังเป็นตัวอ่อน โดยทำหน้าที่สร้างอาหารและสร้างโครงสร้างหินปูนให้กับตัวอ่อนซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการลงเกาะและเจริญเป็นปะการังต่อไป ดังนั้นถ้าทราบข้อมูลปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเลี้ยง zooxanthellae ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูปะการังให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วภายหลังจากการเกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว และเป็นประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนปะการัง สำหรับการศึกษานี้ได้ทำการแยก zooxanthellae โดยใช้แรงดันน้ำฉีดที่ตัวปะการังและดอกไม้ทะเลเพื่อให้สาหร่ายหลุดออกมา หลังจากนั้นนำสาหร่ายที่แยกได้มาทดลองเลี้ยงในอาหารสูตรต่าง ๆ เพื่อหาความเหมาะสมต่อชนิดอาหาร เมื่อได้สูตรอาหารที่มีความเหมาะสมแล้วจึงนำมาเลี้ยงในสภาวะที่เป็นกรด-ด่างทั้งสิ้น 5 ระดับ คือ pH 6. pH 6.5, pH 7, pH 7.5 และ pH8 พบว่าสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยง zooxanthellae คือ อาหารสำเร็จรูป Daigo ที่มีค่า pH 6.5, 7 และ 8 zooxanthellae ที่แยกจากปะการังจะมีสภาพเซลล์ปกติแต่ไม่พบการเพิ่มจำนวน ส่วน zooxanthellae ที่แยกจากดอกไม้ทะเลสามารถเติบโตได้ในทุกสูตรอาหาร
Other Abstract: Recently, the severe damage of coral reef areas in Andaman Sea and Gulf of Thailand has been suffered by coral bleaching. This phenomenon was resulted from the released of symbiotic Symbiodinium sp. (zooxanthellae) from the coral host and other invertebrates when the average temperature of seawater increased to about 1-2°C higher than the average normal temperature. Once bleaching begins, the symbiotic zooxanthellae will be expelled from the host and tends to continue even without continuing stress, which leads to a lighter or completely white appearance and then the coral has no longer to survive. If the coral colony survives during the stress period, zooxanthellae in coral tissue often require weeks to months to return to normal density. To restore/conserve the coral reef areas many research projects have concerned on the coral propagation via sexual process and asexual process by snipping fragments of donor colonies, mounting it on small disks, and submerging it under water to start new colonies. The research on zooxanthellae culture has been carried out as for the rehabilitation of zooxanthellae cells into those breached coral and also into coral eggs and larvae of coral during the sexual process which is the trigger for growth and survival of the newborn coral. In this study, zooxanthellae from coral and sea anemone were isolated and maintained in 4 different of culture medium. The best culture medium for growth of zooxanthellae will be selected to conduct the experiment with five levels of pH. The results revealed that Daigo medium at pH 6.5, 7 and pH 8 were optimal to maintain those zooxanthellae cells from coral but no cell division was observed while zooxanthellae from sea anemone have high growth rate in all culture medium.
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52836
Type: Technical Report
Appears in Collections:Sci - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thaithawon_li_2555.pdf674.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.