Vet - Research Reports : [208] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 208
Issue DateTitleAuthor(s)
2552The usage of soy bean extracts (Genistein and Daidzein) to modulate anxiety disorder : using wistar rat as a modelสฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง; บุญฤทธิ์ ทองทรง; ศิริเพ็ญ โกมลวานิช
2019Situation and antimicrobial resistance of Streptococcus suis isolated from pigs in Northern region of ThailandRungtip Chuanchuen; Sunpetch Angkititrakul
2008Antidiabetic effects, mechanisms of of p-methoxy-trans-cinnamic acidSirinthorn Yibchok-anun; Wijit Banlunara; Sirichai Adisakwattana
2546โครงการเคมีทางยา : รายงานฉบับสมบูรณ์ชำนาญ ภัตรพานิช; วรินทร ชวศิริ; คณิต สุวรรณบริรักษ์; สุภา หารหนองบัว; ประสาท กิตตะคุปต์
2562การพัฒนาพาหะนำส่งยีนเหนี่ยวนำการตายของเซลล์แบบอะพอพโทซิสระดับนาโน เพื่อการคุมกำเนิดสัตว์เพศผู้แบบไม่ผ่าตัดทำหมัน : ต้นแบบเพื่อการคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์; ธีรพงศ์ ยะทา
2561การประเมินความเสี่ยงการดื้อยาต้านจุลชีพของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้ง : รายงานโครงการวิจัยศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
2561การกระจาย การจำแนกชนิดเชิงโมเลกุลและความไวรับต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus ในการผลิตสุกรและผู้เลี้ยงสุกรในเขตภาคกลางของประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง; นัทธี อ่ำอินทร์; เผด็จ ธรรมรักษ์; ณุวีร์ ประภัสระกูล
2563ผลของอายุต่อการแสดงออกของตัวรับฟอลลิเคิลสติมิวเลติงฮอร์โมนและเอปปินในอัณฑะลิงแสมสร้อยสุดา โชติมานุกูล
2560โครงการจัดตั้งศูนย์ติดตามวิวัฒนาการและการจัดทำฐานข้อมูลทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในฝูงสุกรของประเทศไทย : รายงานการวิจัยเดชฤทธิ์ นิลอุบล; อังคณา ตันติธุวานนท์; จิตติมา พิริยะพงศา; ปวิตา ทิพย์สมบัติบุญ; ธิติมา ไตรพิพัฒน์; กัญจน์ เตมียะเสน; เกพลี แสง-ชูโต
2541ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารที่ใช้เลี้ยงโคนมกับผลผลิตและสุขภาพ ของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน : รายงานผลการวิจัยสมชาย จันทร์ผ่องแสง; กฤษ อังคนาพร
2557ผลของโรคเซอร์โคไวรัสในสุกรชนิดที่ 2 ต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ในแม่สุกร : รายงานฉบับสมบูรณ์เผด็จ ธรรมรักษ์
2561การพัฒนาอุปกรณ์ในระบบของไหลจุลภาคสำหรับคัดแยก จัดเก็บ และเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งในรูปเซลล์เดี่ยว เพื่อศึกษา พฤติกรรมทางชีวภาพเซลล์มะเร็งชนิดกลมของสุนัข : โครงการวิจัยต่อเนื่องปี ที่ 2อัจฉริยา ไศละสูต; ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล; ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์; อลงกรณ์ พิมพ์พิณ; วีระยุทธ ศรีธุระวานิช
2562ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตน้ำนมเหลืองในแม่สุกร (ปีที่ 2)เผด็จ ธรรมรักษ์
2557กลไกการกระตุ้น ERα โดย PPT ต่อพฤติกรรมการกินอาหารและระดับคอติโค โทรปิน รีลิสซิ่งฮอร์โมนในสมองของหนูแรทเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ : รายงานวิจัยสัมพันธ์ ธรรมเจริญ; ปรมัตถ์ กิจจานุกิจวัฒนา
2558การศึกษาบทบาทของระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อบาร์โทเนลล่าในแมวป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรสมา ภู่สุนทรธรรม
2560การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ Tembusu related flavivirus ในเป็ดในประเทศไทยอัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์
2561การศึกษาบทบาทของระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อบาร์โทเนลล่าในแมวป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรสมา ภู่สุนทรธรรม; พินิจ ภู่สุนทรธรรม; เดชฤทธิ์ นิลอุบล; ชาญณรงค์ รอดคำ
2560รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาบทบาทของระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อบาร์โทเนลล่าในแมวป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรสมา ภู่สุนทรธรรม; พินิจ ภู่สุนทรธรรม; เดชฤทธิ์ นิลอุบล; ชาญณรงค์ รอดคำ
2018Development of genetic manipulation approach for in vitro production of islet-like cell cluster (ILCCs) or insulin-producing cells (IPCs) from canine bone marrow-derived mesenchymal stem cells (cBM-MSCs)Chenphop Sawangmake
2562ความหลากหลายและบทบาทของแมลงดูดเลือดในการเป็นพาหะนำเชื้อในฟาร์มปศุสัตว์สนธยา เตียวศิริทรัพย์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 208