Vet - Research Reports : [149] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 149
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรไทย ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่ก่อให้เกิดโรคในหอยหวาน (Babylonia areolata Link 1807) : รายงานวิจัยทิพวรรณ ตัณฑวนิช; มาลินี จงเจริญใจ; วีณา เคยพุดซา; Tippawan Tantawanich; Malinee Jongjareanjai; Weena Koeypudsa
2556ผลของการใช้วัคซีนพีอาร์อาร์เอสเชื้อเป็นในฟาร์มสุกรต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของสุกรสาวทดแทนและแม่สุกรอุ้มท้อง (ปีที่ 2) : รายงานฉบับสมบูรณ์เผด็จ ธรรมรักษ์
2556ผลของความหนาไขมันสันหลัง น้ำหนักตัวและอัตราการเจริญเติบโตของสุกรสาวทดแทนต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์และรูปแบบการคัดทิ้งในฟาร์มที่ผลิตสุกรเชิงพาณิชย์ : รายงานวิจัยเผด็จ ธรรมรักษ์
2556การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับของสารสื่อประสาทชนิดปกป้องในทางเดินอาหารและในพลาสมาเพื่อใช้บ่งชี้การสูญเสียหน้าที่ของระบบป้องกันของทางเดินอาหารในสัตว์ที่มีความเครียด : รายงานวิจัยสุทธาสิณี ปุญญโชติ; ฉัตรศรี เดชะปัญญา
2556การตรวจพิสูจน์และศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส Torque Teno Virus (TTV) ในสุกรประเทศไทย : รายงานวิจัยศุภสวัสดิ์ บุรณเวช
2556บทบาทของระบบ multidrug efflux pumps ต่อการดื้อยาใน Acinetobacter baumannii : รายงานผลการวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น; ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
2556ปริมาณฮอร์โมนเมสทาโนโลนตกค้างในปลานิลหลังจากการกินฮอร์โมนในระยะเวลาสั้น : รายงานการวิจัยเจนนุข ว่องธวัชชัย; พรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์
2555การประเมินมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อมัยโคพลาสมาในฟาร์มสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ณุวีร์ ประภัสระกูล; รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช; เมตตา เมฆานนท์; พัชรี ทองคำคูณ
2554การประเมินมาตรการการป้องกันและควบคุมเชื้อมัยโคพลาสมาในฟาร์มสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ณุวีร์ ประภัสระกูล; รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช; เมตตา เมฆานนท์; พัชรี ทองคำคูณ
2541การปนเปื้อนและสาเหตุการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี1 และเอ็ม1 ในนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที รสชอคโกแลต : รายงานผลการวิจัยสุเทพ เรืองวิเศษ
2537การศึกษาระดับของยาปฏิชีวนะในซีรั่มปลาคาร์พ และผลต่อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ : รายงานผลการวิจัยดาณิศ ทวีติยานนท์; วรา พานิชเกรียงไกร; อรวรรณ นวีภาพ; วิลารัตน์ คำเมือง; ศิรินทร หยิบโชคอนันต์; สุรัชนี เศวตศิลา
2541โรคบาบีเซียในโค : การเตรียม การเพาะเลี้ยง การถนอมและเก็บแช่แข็งเชื้อบาบีเซีย โบวิส : รายงานผลการวิจัยสุวรรณี นิธิอุทัย; มานพ ม่วงใหญ่
2542ระดับฮอร์โมนและภาวะเจริญพันธุ์ในโคนมพันธุ์ผสม : สเตียรอยด์และธัยรอยด์ฮอร์โมน ระหว่างวงจรการเป็นสัดก่อนและหลังการผสมเทียม : รายงานผลการวิจัยดวงนฤมล ประชัญคดี; พรรณพิไล เสกสิทธิ์; อรรถยา เกียรติสุนทร
2541การรักษาและควบคุมโรคไรขี้เรื้อนสุกรด้วยไอเวอร์เมคติน : รายงานผลการวิจัยสุวรรณี นิธิอุทัย; อัจฉรา ธวัชสิน
2541คุณภาพน้ำนมโคดิบ : ปัญหาและการแก้ไข : รายงานผลการวิจัยเกรียงศักดิ์ สายธนู; รุ่งทิพย์ ชวนชื่น
2531การเกิดโรคดิดเชื้อ อี. โคลัย ในไก่ : การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูกและถุงลม : รายงานการวิจัยเกรียงศักดิ์ พูนสุข; เล็ก อัศวพลังชัย; เกรียงศักดิ์ สายธนู; โสมทัต วงศ์สว่าง; เยาวภา เจิงกลิ่นจันทน์
2531การตรวจหาไวรัสของชะนีโดยวิธีจุลทรรศน์อิเล็กตรอน : รายงานผลการวิจัยวัฒนา วัฒนวิจารณ์
2530การศึกษาระดับของทองแดง สังกะสี และซีลีเนียม ในเซรุ่มของโคนม พืชอาหาร อาหารข้น และดินที่มวกเหล็ก : รายงานผลการวิจัยอายุส พิชัยชาญณรงค์; ประภา ลอยเพ็ชร; ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; พิภพ จาริตภากร; ธเนศร ทิพยรักษ์; นพคุณ สวนประเสริฐ; สุทัศน์ เจริญขวัญ; สมชาย ผลดีนานา; ศิริเพ็ญ โกมลวานิช; ภานุมาส เจริญเนติศาสตร์
2531การใช้ตาข่ายไนล่อนในการแก้ไขไส้เลื่อนที่สะดือสุกร : รายงานการวิจัยมาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์; ไพวิภา สุทธิพงศ์; ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์; จุรี ประมัตต์วินัย
2530ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อน ต่อการใช้น้ำในร่างกายกระบือ : รายงานผลการวิจัยประภา ลอยเพ็ชร; ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; วิวัฒน์ ชวนใช้; อายุส พิชัยชาญณรงค์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 149