Vet - Research Reports : [181] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 181
Issue DateTitleAuthor(s)
2555บทบาทของยุงพาหะนำโรคและสัตว์เลี้ยงในระบาดวิทยาของเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาสนธยา เตียวศิริทรัพย์
2557การทดสอบประสิทธิภาพของดีเอ็นเอวัคซีนในภาคสนามเพื่อควบคุมโรคพีอาร์อาร์เอส : รายงานการวิจัยเดชฤทธิ์ นิลอุบล; อังคณา ตันติธุวานนท์; ธิติมา ไตรพิพัฒน์; อรรถพล มาดาป้อง
2557การใช้ competitive exclusion (CE) ในการป้องกัน การติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในสัตว์ปีก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย; รุ่งทิพย์ ชวนชื่น; ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย
2013In vitro differentiation of mesenchymal stem cells from dental and oral tissues into Islet-like cell clusterPiyarat Chansiripornchai; Thanaphum Osathanon
2558การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบาดวิทยาของเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัสก่อโรคบนผิวหนังสุนัข ผู้เลี้ยงสุนัข และสัตวแพทย์และมาตรการป้องกันการติดต่อจากสุนัขสู่คน : รายงานการวิจัยณุวีร์ ประภัสระกูล; ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์; สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์; ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง; วารี นิยมธรรม
2557การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบาดวิทยาของเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัสก่อโรคบนผิวหนังสุนัข ผู้เลี้ยงสุนัข และสัตวแพทย์และมาตรการป้องกันการติดต่อจากสุนัขสู่คน : รายงานการวิจัยณุวีร์ ประภัสระกูล; สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์; ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง; วารี นิยมธรรม
2558ปัจจัยที่มีผลต่อการตายก่อนหย่านมของลูกสุกร ในฟาร์มสุกรเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์เผด็จ ธรรมรักษ์
2553ผลของความเครียดจากความร้อนต่อการกลับมาทำงานของรังไข่หลังคลอดและการเปลี่ยนแปลงของพลาสมาเมตาบอไลท์ในแม่โคนมที่ให้นมครั้งแรกมงคล เตชะกำพุ; ปราจีน วีรกุล; ศิริวัฒน์ ทรวดทรง; จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร; วินัย แก้วละมุล
2552ลักษณะทางคาริโอไทป์ ชีววิทยาโลหิต และไซโตเคมี ระดับมหภาค และระดับจุลทรรศน์อิเลคตรอนของเม็ดเลือดในเต่าบัว (Hieremys annandalii) ของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์นันทริกา ชันซื่อ; อัจฉริยา ไศละสูต; สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช; นงนุช อัศววงศ์เกษม
2552การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุกรสาวทดแทนในฟาร์มสุกรพันธุ์ : รายงานการวิจัยเผด็จ ธรรมรักษ์; วิชัย ทันตศุภารักษ์; ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล; ชัชรี เหล็งขยัน
2551การตรวจโลหะหนักปรอท ที่สัมพันธ์กับการแสดงออกของโปรตีนและจีน Metallothionein ในปลานิลอนุเทพ รังสีพิพัฒน์; อรัญญา พลพรพิสิฐ; นพดล พิฬารัตน์
2558การใช้เซลล์เพาะเลี้ยงเยื่อบุมดลูกสุกรทดสอบความแตกต่างการตอบสนองต่อพีอาร์อาร์เอสไวรัสสายพันธุ์ชนิดรุนแรงต่างกัน : รายงานฉบับสมบูรณ์สุทธาสินี ปุญญโชต; ฉัตรศรี เดชะปัญญา; สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์
2554การปรากฏของไกลโคสอะมิโนไกลแคนส์และกลไกการทำงานของระบบ Fas-Fas ligand ในท่อนำไข่ของกระบือปลักไทย ในระยะฟอลลิคูลาร์และระยะลูเทียล : รายงานวิจัยไพศาล เทียนไทย; พรชลิต อัศวชีพ
2554การศึกษาอินทริกรอนส์ใน Pseudomonas aeruginosa และ Acinetobacter baumannii : รายงานวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น; ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
2558การพัฒนาอุปกรณ์ในระบบของไหลจุลภาคสำหรับคัดแยกและจัดเก็บเซลล์มะเร็งชนิดกลมของสุนัขให้อยู่ในรูปเซลล์เดี่ยว : รายงานฉบับสมบูรณ์อัจฉริยา ไศละสูต; ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล; เดชธชัย เกตุพันธุ์; อลงกรณ์ พิมพ์พิณ; วีระยุทธ ศรีธุระวานิช
2554การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีน NSP-2 ของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสที่แยกได้จากสุกรที่ติดเชื้อร่วมของสายพันธุ์อเมริกาเหนือและยุโรปเดชฤทธิ์ นิลอุบล; ธิติมา ไตรพิพัฒน์; ธวัชชัย หุ่นสุวรรณ; กัญจน์ เตมียะเสน
2560โครงการ : โรคไข้หวัดใหญ่และโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อลงกร อมรศิลป์
2551การศึกษาผลของการใช้สารสกัดสมุนไพรเม่า ต่ออาการทางคลินิก ระดับอัตราส่วน CD4:CD8 และ Virus Load ในเลือดของแมวที่ติดเชื้อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง : A Placebo-controlled Double-blind Studyรสมา ภู่สุนทรธรรม; สัมพันธ์ วงศ์เสรีพิพัฒนา; คณิศักดิ์ อรวีระกุล; สันนิภา สุรทัตต์; ศิรินทรหยิบ โชคอนันต์; พินิจ ภู่สุนทรธรรม; เดชฤทธิ์ นิลอุบล; จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ
2015Impact of PRRS virus infection in the replacement gilts on number and development of follicles in the ovarian tissuesPadet Tummaruk
2015Efficacy of encapsulated yeast (Saccharomyces cerevisiae)against streptococcosis in tilapiaNopadon Pirarat
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 181