Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5531
Title: กระบวนการประชาสัมพันธ์รณรงค์ โครงการลดอุบัติเหตุทางการจราจรของเครือข่ายอุบัติเหตุ
Other Titles: Public relations campaign process for Road Accident Reduction Project of No Accident Network
Authors: ชรัมพร จิตต์โกศล
Advisors: ปาริชาติ สถาปิตานนท์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Parichart.S@chula.ac.th
Subjects: โครงการลดอุบัติเหตุทางการจราจรของเครือข่ายอุบัติเหตุ
การวางแผนการสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์
อุบัติเหตุทางถนน
Issue Date: 2547
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ศึกษากระบวนการประชาสัมพันธ์รณรงค์และปัญหา อุปสรรคในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ โครงการลดอุบัติเหตุทางจราจรของเครือข่ายลดอุบัติเหตุ โดยใช้ระเบียบวิธีจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการฯ ประกอบกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ซึ่งแบ่งเป็น บุคลากรระดับบริหาร กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และกลุ่มแกนนำเครือข่ายหรือเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายที่ได้รับมอบหมาย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. กระบวนการประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการลดอุบัติเหตุทางการจราจร ของเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการวิจัย-รับฟัง รับผิดชอบโดยที่ปรึกษาวิชาการจาก สสส. หน่วยจัดการความรู้เพื่อถนนปลอดภัย (จรป.) และมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งเป็นการหาข้อมูลจากองค์กรด้านวิจัย ตำราเอกสารและจากอินเทอร์เน็ต ส่วนการวิจัย มีเพียงการวิจัยของบางเครือข่าย (2) ขั้นการวางแผน รับผิดชอบโดยภาคีแกนนำหลักและภาคีที่เป็นตัวทำงาน ซึ่งมีครบทุกขั้นตอน (3) ขั้นการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การสื่อสารภายในเครือข่าย รับผิดชอบโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย รับผิดชอบโดยทุกองค์กร และ (4) ขั้นการประเมินผลนั้นยังขาดการประเมินผลที่เป็นทางการ 2. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์ด้านการใช้สื่อ ได้แก่ การซื้อสื่อเองในราคาพิเศษ เป็นผู้ให้การสนับสนุนในรายการต่างๆ ซื้อสื่อตามจุดใจกลางเมือง ออกสื่อซ้ำหรือย้ำบ่อยๆ ใช้สื่อผสม ใช้สื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง นำเสนอประสบการณ์ตรง ใช้สื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างพันธมิตรสื่อ วางตนพร้อมที่จะให้ข่าว และใช้การสื่อสารสองทาง (2) กลยุทธ์ด้านการใช้สาร ได้แก่ กลยุทธ์สารที่เร้าความกลัว เสนอความเป็นเหตุเป็นผล เสนอข้อเท็จจริง เสนอสารจากกลุ่มอ้างอิง สารที่เป็นแนวคิดหลักและแนวคิดย่อย สารที่เน้นข้อความสะดุดหูและสารที่สร้างสัญลักษณ์ร่วม และ (3) กลยุทธ์ด้านคนหรือองค์การคือ การทำงานในรูปแบบของเครือข่าย สร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ 3. ปัญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ แบ่งเป็น ปัญหาเรื่องระยะเวลากระชั้นชิด ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาด้านการประสานงาน ปัญหาด้านสารประชาสัมพันธ์และปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ ส่วนอุปสรรค ได้แก่ อุปสรรคด้านกลุ่มเป้าหมายไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรม อุปสรรค์ด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
Other Abstract: To study the public releations campaign process, and the problems and threats of public relations campaign for Road Accident Reduction Project of No Accident Network. The qualitative research methodology using a documentary research technique and indepth interviews are used with the persons who are responsible for public relations planning and heads of the project, operational level personnels, and network leaders/members. The finding are as follows 1. The public relations campaign process consists of 4 processes: (1) Research-listening process which was done by reviewing the data through related documents, internet, some research papers, and from research organizations. (2) Planning process achieved by the head member and operational member. (3) Communication process which is divided into 2 parts: communication between networks conducted by Stopdrink Network Office and communication toward target group responsible by all units and (4) Evaluation process which has thus far been in adequate of official evaluation. 2. The public relations strategy of the project is consist of (1) Media strategy : purchasing the media on the reduction price, sponsoring to TV/Radio programs, using media in business areas, repeating media distribution, applying mixed media, using celebrities, presenting direct experiences, applying the right channel for the right target group, creating media network, positioning itself as information unit, and allowing two-way communication (2) Message strategy : fear drive model, rational, truth presenting, status, key message and sub messages, attention striking message, and co-symbol creating message, and (3) Human/organization strategy : focusing on working as team and network and encouraging a wide rage of strategic allies. 3. Problems and threats of public relatons campaign can be perceived separately as followed : Problems: not enough time for some projects, in adequate of public relations resource, cooperation problems, public relations media problem, and running inconstantly each project; Threats: target group's refusal to behavior changing, as well as tradition, economic, and social threats.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: นิเทศศาสตรพัฒนาการ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5531
ISBN: 9741761708
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Charumporn.pdf2.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.