Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5604
Title: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (แอปเปิล) เพื่อการเรียน/การสอน "การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล/เครื่องจักรกลเรือ" : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์
Other Titles: A software package on Apple II computer for learning the "Mechanical/Marine Engineering Vibration Problems"
Authors: อิทธิพล ปานงาม
Email: fmeipn@galae.eng.chula.ac.th
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Subjects: คอมพิวเตอร์กราฟิก
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การสั่นสะเทือน -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
สิ่งประดิษฐ์
Issue Date: 2537
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (แอปเปิล) เพื่อการเรียน/การสอน "การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล/เครื่องจักรกลเรือ" ใช้ภาษาแอปเปิลเบสิก เป็นภาษาหลักในการเขียนซอฟท์แวร์ได้วางแผนพื้นฐานสำหรับซอฟท์แวร์ให้สร้างโปรแกรมกราฟิกถาวรบนจอภาพละเอียดของหน้ากราฟิกเพื่อนำไปแสดงผลสองมิติของฟังก์ชั่น และสมการต่าง ๆ ที่ใช้ในวิชาการด้านการสั่นสะเทือนทางวิศวกรรมเครื่องกลและเครื่องกลเรือ รวมทั้งผลเชิงเลขที่คำนวณได้จากความสัมพันธ์ของตัวแปรในฟังก์ชั่น ซอฟท์แวร์นี้ทำงานแบบโต้ตอบผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีความรู้ลึกซึ้งด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถบรรจุสมการเพื่อใช้ศึกษาได้ โครงสร้างของโปรแกรม ภาพการไหลของคำสั่งและรายละเอียดมีปรากฏในรายงานนี้ พร้อมทั้งคำอธิบายอย่างสมบูรณ์ในแง่วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนของโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปแก้ไขดัดแปลงในอนาคตตามความต้องการได้ ตัวอย่างของปัญหาการสั่นสะเทือนรวมทั้งผลลัพธ์และการถกแถลงได้มีไว้ให้เพื่อที่สามารถนำไปทำเป็นตำราแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในอนาคตถ้ามีความต้องการ ได้เขียนโปรแกรมควบคุมการใช้งานทั้งหมดเพื่อให้ซอฟท์แวร์ทำงานตามรายการคำสั่งได้ นอกจากนี้ได้นำซอฟท์แวร์นี้ไปทดสอบและใช้ในการสอนนิสิตปีที่ 4 อยู่หลายปี และมีผลเป็นที่น่าพอใจ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมาคอมพิวเตอร์รุ่นนี้เริ่มเข้าข่ายล้าสมัยสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประกอบกับเครื่องมีหน่วยความจำเพียง 64 K ซึ่งไม่เพียงพอกับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น จึงได้ริเริ่มแสวงหาฐานการทำงานอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน และพบว่าซอฟท์แวร์ MathCAD 2.5 ทำงานบนเครื่อง IBM PC สามารถทำงานได้ดีกว่า กล่าวคือสามารถเขียนข้อความสมการ คำนวณ เสนอผลการคำนวณเป็นตารางและกราฟิกได้ในหน้างานเดียวกัน จึงได้ทดลองสร้างชุดการเรียนการสอนที่มีการอธิบายวิชาการและคำนวณแบบโต้ตอบได้ซอฟท์แวร์รุ่นสูงขึ้นไปของ MathCAD สามารถทำงานบนโปรแกรม Micro Soft Windows ได้และท้ายที่สุดได้นำไปใช้สอนได้ผลเป็นอย่างดี
Other Abstract: This Software Package on Apple II Computer for Learning the "Mechanical / Marine Engineering Vibration Problems" employed Apple BASIC language as major language for writing the Software. The basic of the Software was planned upon writing graphic programs which would provide a permanent platform on Apple high-resolution graphic-pages for presenting two-dimensional outputs of functions and equations encountered in mechanical and marine vibrations as well as outputs of the calculated functions. The Software is inter-active for general users; requiring minimum computer knowledge; to input the function to be studied. Program structures, flow-diagrams and print-outs were presented in details with full explanations regarding the purposes and the functions of individual parts of the program so that future modifications to accommodate the requirement of the user can be met. Examples on vibrations were given and their results discussed in such way that an electronic-version of text-book on the subject could be envisaged for the future. A Master Program was also written so as to render the Software menu-driven. The Software Package on Apple II Computer for Learning the "Mechanical / Marine Engineering Vibration Problems" was tested and employed in teaching fourth-year students for a few years with reasonably satisfactory results. Since 1990, however, the obsolescence of this version of computer at the Faculty of Engineering, Chulalongkorn University was eminent and the memory of only 64 KB was found to inadequate for more involved problems. Initiative was taken to seek for more suitable platform for teaching purpose. It was discovered that a software MathCAD 2.5 run on IBM PC could do a better job in mixing text, equations as well as outputting results in tabulated and graphic forms. Experiment was thus done in writing a better teaching package, instructive as much as inter-active. Higher version of MathCAD, run under MicroSoft Windows were subsequently employed and found to be satisfactory.
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5604
Type: Technical Report
Appears in Collections:Eng - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ittiphol.pdf8.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.