Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56674
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorสมภพ มานะรังสรรค์-
dc.contributor.authorวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์-
dc.coverage.spatialไทย-
dc.date.accessioned2018-01-03T06:38:33Z-
dc.date.available2018-01-03T06:38:33Z-
dc.date.issued2549-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56674-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549en_US
dc.description.abstractศึกษาว่า "ทุนเยาวราช" ทั้ง 4 กลุ่ม คือ ตระกูลโสภณพานิช ตระกูลเจียรวนนท์ ตระกูลโชควัฒนา ตระกูลดารกานนท์ มีการเติบโตอย่างไรในพัฒนาการเศรษฐกิจการเมืองไทย เพื่ออธิบายว่าทุนเยาวราชทั้ง 4 กลุ่ม สะสมทุนและเติบโตโดยการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจการเมืองไทยในแต่ละสมัย และด้วยการเป็นนายทุนนายหน้า ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเกี่ยวกับ ระยะก่อนการเกิดระบบทุนนิยมหรือการสะสมทุนขั้นต้น (Primitive Accumulation of Capital) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนผ่าน (Transformation) หรือลักษณะการคลี่คลายของระบบเศรษฐกิจการเมืองไปสู่ระบบทุนนิยม โดยเน้นการศึกษาการกำเนิดการเติบโต และการปรับตัวของนายทุน การศึกษาพบว่า ทุนเยาวราชทั้ง 4 กลุ่ม ได้เกิดขึ้นหลังจากที่สามารถสะสมทุนด้วยการทำการค้าจนกลายเป็นนายทุนการค้า เมื่อเศรษฐกิจการเมืองไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มนายทหาร และกลายเป็นระบบทุนนิยมข้าราชการ นายทุนก็ไม่ขัดแย้งกับโครงสร้างส่วนบน แต่ได้พึ่งพิงระบบนี้ในการสะสมทุนและการเติบโต นโยบายที่กำหนดโดยรัฐและกลไกรัฐยังเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วได้ปรับตัวด้วยการขยายกิจการออกไป (extension) และขยายประเภทธุรกิจ (diversification) ทั้งที่เป็นการลงทุนเอง และเป็นนายทุนนายหน้าให้กับทุนต่างชาติ การแข่งขันที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากผลของนโยบายรัฐ ยังผลักดันให้กลุ่มทุนเยาวราช ต้องปรับการบริหารโดยเชิญนักบริหารมืออาชีพ มาทำหน้าที่บริหารแทนระบบครอบครัว ในช่วงทศวรรษที่ 2530 ทุนเยาวราชทั้ง 4 กลุ่มได้พัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและได้เร่งขยายกิจการออกไปในหลายสาขา จนกลายเป็นเครือธุรกิจขนาดยักษ์ ในขณะเดียวกันก็ยังรักษากิจการในสาขาดั้งเดิมที่เป็นรากฐานสำคัญในการสะสมทุนต่อไป ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจทุนเยาวราชปรับตัวด้วยการยอมสละธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักทิ้ง หรืออย่างน้อยก็ลดขนาดกิจการลง นอกจากนี้ ยังปรับตัวด้วยการปรับโครงสร้างการบริหาร ปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อลดความเสียหายจากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจลงให้มากที่สุดen_US
dc.description.abstractalternativeAnalyzes the growth, the accumulation and the adjustment of 4 china town capitalist families (Sophonpanich, Jiarawanon, Chokwatana and Darakanon) under Thailand's political economic development during the period of 1945-2004. The thesis employed Marxian's Primitive Accumulation of Capital analysis approach to explain the growth, the accumulation and the adjustment of 4 china town capitalist families. The central findings of the thesis is that they started their accumulation by doing trade. During the period of 1940s-1970s, they became the merchant capitalist who took advantage from Bureaucratic Capitalism and Imperialist Capitalism to accumulate capital, to extend and diversify their business. In 1980s, they became giant capitalists that had the amazing extension and diversificationl. After the 1997 economic crisis, they had to reduce their peripheral business in order to protect the core business, and adjust their organization management in order to ease the affect from the crisis.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
dc.rightsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
dc.subjectนายทุน -- ไทยen_US
dc.subjectทุนนิยม -- ไทยen_US
dc.subjectนามสกุล -- โสภณพนิชen_US
dc.subjectนามสกุล -- โชควัฒนาen_US
dc.subjectนามสกุล -- เจียรวนนท์en_US
dc.subjectนามสกุล -- ดารกานนท์en_US
dc.subjectไทย -- ภาวะเศรษฐกิจen_US
dc.subjectCapitalists and financiers -- Thailanden_US
dc.subjectCapitalism -- Thailanden_US
dc.subjectThailand -- Economic conditionsen_US
dc.titleการเติบโตของกลุ่มทุนเยาวราชในพัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองไทยen_US
dc.title.alternativeGrowth of China Town capitalists under Thailand's political economic deelopmenten_US
dc.typeThesisen_US
dc.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตen_US
dc.degree.levelปริญญาโทen_US
dc.degree.disciplineเศรษฐศาสตร์การเมืองen_US
dc.degree.grantorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
dc.email.advisorSompop.M@chula.ac.th-
Appears in Collections:Econ - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visit_li_front.pdf908.06 kBAdobe PDFView/Open
visit_li_ch1.pdf1.9 MBAdobe PDFView/Open
visit_li_ch2.pdf2.96 MBAdobe PDFView/Open
visit_li_ch3.pdf6.09 MBAdobe PDFView/Open
visit_li_ch4.pdf5.62 MBAdobe PDFView/Open
visit_li_ch5.pdf5.01 MBAdobe PDFView/Open
visit_li_ch6.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open
visit_li_back.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.