Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56931
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorเสาวลักษณ์ เลิศบุศย์ สุรพลชัย-
dc.contributor.authorกฤษณะ พัชรภิญโญพงศ์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-
dc.coverage.spatialไทย-
dc.date.accessioned2018-02-06T01:47:05Z-
dc.date.available2018-02-06T01:47:05Z-
dc.date.issued2549-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56931-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549en_US
dc.description.abstractการศึกษาปัจจัยการเลือกห้องพักอาศัยของนักท่องเที่ยวในโรงเแรมระดับ 3 ดาว กรณีศึกษา โรงแรม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสำรวจศักยภาพของโรงแรมในการ พัฒนาที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราวประเภทโรงแรมระดับ 3 ดาว สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบห้องพักอาศัยใน โรงแรมของนักท่องเที่ยว และ3) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบของหัองพักอาศัยในโรงแรมให้มีความ เหมาะสมต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวและการให้บริการด้านที่พักอาศัยเพื่อตอบสนอง ต่ออุปสงค์ของนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งจะได้ทราบข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการ การเลือกใช้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัยที่โรงแรมจัดให้บริการแก่ นักท่องเที่ยว ในการศึกษาครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการสำรวจศักยภาพของการพัฒนาที่อยู่อาศัย แบบชั่วคราวประเภทโรงแรมระดับ 3 ดาว ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย และโรงแรมโดยทั่วไปที่มีเงื่อนไขใน ทำนองเดียวกันกับกรณีศึกษาเพื่อการตัดสินใจวางแผนและพัฒนากิจการโรงแรมให้มี ประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นเป็นปัจจัย สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้มีศักยภาพและเป็นแหล่งที่มาของ รายได้สำคัญของประเทศ การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยการเลือกห้องพักอาศัยของนักท่องเที่ยว ในโรงแรมระดับ 3 ดาว กรณีศึกษาโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) แบบวัดครั้งเดียว (One Shot Descriptive Study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดระเบียบวิธีการ วิจัย โดยที่กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมริเวอร์ไซด์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงเดือนมกราคม 2550 จำนวนทั้งหมด 367คน จากจำนวนประชากร 5,090 คน จำแนกกลุ่ม ตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาสัมมนา กลุ่มที่ไม่ได้จองห้องพักโดยตรงและ กลุ่มที่จองห้องพักโดยตรง ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาด้วยการวิจัยแบบสำรวจโดยนักท่องเที่ยว ตอบแบบสอบถามซึ่งมีทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิดพร้อมทั้งมีการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวและ ผู้เกี่ยวข้องในโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รวมทั้งศึกษาข้อมูลจากโรงแรมและเอกสารต่าง ๆ ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า รูปแบบของห้องพักอาศัยมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การ ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่งจุดประสงค์การพักอาศัยเพื่อการพักผ่อน พบว่าห้องสูท ...en_US
dc.description.abstractalternativeThis study of factors for three-star hotel room selection by tourists: a case study of Riverside Hotel Bangkok Metropolitan aimed 1. to conduct a survey of the development potential of a three-star hotel to promote tourism, 2.to study factors influencing the selection of hotel room types among tourists, and 3. to find out about appropriate hotel rooms that respond to the tourists's needs as well as the provision of accommodation to suit sustainable tourism. The survey also aimed to find basic information about tourists' needs for facilities and services provided in hotels. The data gathered from the study will contribute to effective hotel development and planning, and help to upgrade quality and standardized services which will promote the tourism industry-a major source of foreign income to the nation. The study on Riverside Hotel is a one-shot descriptive study survey research using a questionnaire as the research instrument. Data was collected from a sample group consisting of 367 out of 5,090 tourists staying in Riverside Hotel during November 2006-January 2007. The sample group divided into 3 subgroup-seminar participants, tourists who booked hotel rooms directly and those who did not. The tourist were asked to fill out a questionnaire consisting of multiple choice and open-ended questions. The data gathered also came from interviews of tourists and staff of Riversider Hotel Bangkok Metropolitan and document analysis. The study findings show that room type selection corresponds with the tourists' objectives of visit. Tourists who come to Bangkok on holiday account for 42.23% of the suite accupancy whereas seminar and conference participants only stay in superior and delux rooms, with the occupancy rate of 10.63%. Most tourist on holiday stay in superior rooms, at the occupancy rate of 40.60% and those on business mostly stay in superior rooms as well, with the occupancy rate of 2.45%. Factors influencing the selection of room types are the room rates (35.97%), location/environment (13.62%), and style of rooms (11.17%) followed by facilities (7.12%). Tourists feel that the most appropriate room rates are between 500-1000 baht a night. In improving occupancy rate, room rates have to be taken into consideration as they are the most are crucial factor influencing the tourists' selection. Also, promotional packages including free breakfast and Internet access will add potential to the hotel in this case study as well as bring in more income. As for suggestions to develop three-star hotels to be of the quality and standard required by the tourists, it is found that what the tourists find most important is the security system.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
dc.rightsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
dc.subjectโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานครen_US
dc.subjectที่พักนักท่องเที่ยว -- ไทยen_US
dc.subjectนักท่องเที่ยว -- ไทยen_US
dc.subjectโรงแรม -- ไทยen_US
dc.subjectพฤติกรรมผู้บริโภคen_US
dc.subjectThe Riverside Hotel Bangkok Metropolitanen_US
dc.subjectTourist camps, hostels, etc. -- Thailanden_US
dc.subjectTourists -- Thailanden_US
dc.subjectHotels -- Thailanden_US
dc.subjectConsumer behavioren_US
dc.titleปัจจัยการเลือกห้องพักอาศัยของนักท่องเที่ยวในโรงแรมระดับ 3 ดาว : กรณีศึกษา โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานครen_US
dc.title.alternativeFactors for three-star hotel room selection by tourists : a case study of Riverside Hotel Bangkok Metropolitanen_US
dc.typeThesisen_US
dc.degree.nameเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิตen_US
dc.degree.levelปริญญาโทen_US
dc.degree.disciplineเคหการen_US
dc.degree.grantorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
dc.email.advisorSaowaluck.Su@Chula.ac.th-
Appears in Collections:Arch - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
krissana_pa_front.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open
krissana_pa_ch1.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open
krissana_pa_ch2.pdf7.28 MBAdobe PDFView/Open
krissana_pa_ch3.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open
krissana_pa_ch4.pdf8.36 MBAdobe PDFView/Open
krissana_pa_ch5.pdf881.66 kBAdobe PDFView/Open
krissana_pa_back.pdf3.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.