Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59196
Title: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเทียวชาวต่างชาติประเภทสะพายเป้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
Other Titles: Factors affecting decision making of international backpacker tourists toward tourism in Thailand
Authors: วิกัณดา ภัทรโสภาชัย
Advisors: สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Advisor's Email: suchart_ta@hotmail.com
Subjects: นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ไทย
การท่องเที่ยว -- การตัดสินใจ
Visitors, Foreign -- Thailand
Travel -- Decision-making
Issue Date: 2552
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวประเภทสะพายเป้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ได้มาโดยการใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลใน 4 พื้นที่ คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี (เขตปกครองพิเศษพัทยา) จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมเก็บข้อมูล นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทสะพายเป้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยระหว่างเพศ โดยใช้การทดสอบ "ที" และด้านที่พำนัก อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อปี สถานภาพสมรส และอาชีพ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว กรณีที่พบความแตกต่างรายคู่วิเคราะห์ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีที่พำนักอยู่ที่ทวีปยุโรป เป็นเพศชาย และเป็นเพศหญิงจำนวนใกล้เคียงกัน มีอายุ 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อปี 3,000 ดอลลาร์ขึ้นไป มีสถานภาพโสด มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางพักผ่อน มีช่วงเวลาเดินทางท่องเที่ยว 2 สัปดาห์ ได้รับข่าวสารการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต รูปแบบการท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ การซื้อตั๋วเครื่องบินและบริการด้านกิจกรรมจากบริษัทนำเที่ยว การจองที่พักและการเช่ารถส่วนใหญ่ใช้บริการอินเตอร์เน็ต มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 501 ดอลลาร์ขึ้นไป และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง ปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทสะพายเป้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยพบว่าด้านประสบการณ์ในการเดินทาง และทัศนคติของนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากลำดับต้น ([x-bar] = 4.10) รองลงมาคือ ด้านการเตรียมตัวเดินทาง ([x-bar] = 3.91) ด้านสิ่งจูงใจสำหรับการท่องเที่ยว ([x-bar] = 3.86) ด้านความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละคน ([x-bar] = 3.79) ด้านค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยว ([x-bar] = 3.78) และด้านการเดินทางท่องเที่ยว ([x-bar] = 3.65) อย่างไรก็ดีด้านการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายอยู่ในระดับน้อยที่สุด ([x-bar] = 3.61) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทสะพายเป้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จำแนกตามที่พำนัก อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อปี และอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยงประเทศไทยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Other Abstract: The purposes of this research were to find factors affecting decision making of the international backpacker tourist toward tourism in Thailand. The subjects in this study were 400 international backpacker tourists. The research was conducted in 4 areas: Bangkok, Cholburi Province (SAR Pattaya), Chiang Mai Province and Phuket Province. The questionaires were used to collect data. Percentages (%), means (x-bar) and standard deveation (S.D.) were employed to analyze the demographic profiles and behavior of international backpacker tourist and factors affecting tourism decision making of international backpacker tourists. In addition, t-test was used to analyze the factors affecting decision making of international backpacker tourists classified by gender. One way analysis of variance (ANOVA) was also employed to analyze the factors classified by location of country, age, level of education, annual income, marital status and occupation. If the results were significantly different at the .05 level then scheffe's method would then be employed. The respondents were male and female closely, ages 21-30 years old, various educational backgrounds, average annual income with 3000 US Dollars and above, various marital status, and various occupations. The majority came from Europe. In term of tourism behavior, it was found out that the majority travelled to Thailand for the first time, with the holiday purpose fo 2 weeks. Travel information acquired through internet surfing from various travel websites. In addition, various websites were also used to book hotel and rental cars. Their expenditures ranged from 501 US Dollars or more for each trip. The cultural and natural attractions were their destinations. Furthermore, they tended to purchase tourism packages and activities from travel agencies. It was also found that the majority had intention to return to Thailand for tourism purpose. The overall factors affecting decision making of the international backpacker tourists travelling in Thailand were found to be at high level as follow: tourism experience and attitude ([x-bar] = 4.10), tourism preparation ([x-bar] = 3.91), tourism motives ([x-bar] = 3.86), tourism needs ([x-bar] = 3.79), tourism expenditure ([x-bar] = 3.78), and tourism travelling ([x-bar] = 3.65). However, tourist's decision making in term of various sale promotions was found to be least affecting their overall decision making to travel to Thailand ([x-bar] = 3.61). In comparison of factors affecting decision making of international backpacker tourists classified by location of country, age, education level, annual income and occupation were found to be significant differences at statistical .05 level.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิทยาศาสตร์การกีฬา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59196
Type: Thesis
Appears in Collections:Spt - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wikunda Pattarasopachai.pdf20.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.