Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59227
Title: ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทธุรกิจในประเทศไทย
Other Titles: Indicators of corporate social responsibility evaluation of Thai business firms
Authors: สุประพล นกทอง
Advisors: พนม คลี่ฉายา
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Phnom.K@Chula.ac.th
Subjects: ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ -- การประเมิน
บริษัทมหาชน -- ไทย
Social responsibility of business
Social responsibility of business -- Evaluation
Public companies -- Thailand
Issue Date: 2552
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ค้นหาและจัดกลุ่มองค์ประกอบตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์) ของบริษัทธุรกิจในประเทศไทย การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนักวิชาชีพและนักวิชาการ จำนวน 6 คน เพื่อค้นหาตัวชี้วัด ส่วนที่สองคือ การวิจัยเชิงสำรวจผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานซีเอสอาร์ ของบริษัทธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยปี 2552 จำนวน 224 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory factor analysis) จัดกลุ่มองค์ประกอบตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินซีเอสอาร์ของบริษัทธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความหมายของซีเอสอาร์ซึ่งมีสาระสำคัญคือ เป็นการดำเนินงานขององค์กรเพื่อแสดงความรับผิดชอบในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของคนในสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อกลุ่มคน 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน คณะผู้บริหาร ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป คู่แข่งขันทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดการรับรู้ของการมีชื่อเสียงที่ดีขององค์กรเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลซีเอสอาร์พบว่ามี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ประกอบด้วย ความมั่นใจของผู้ถือหุ้น ความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการของลูกค้า ความไว้วางใจของลูกค้า ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ความมั่นใจของคู่ค้า ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ความมั่นใจของพนักงาน จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ลดลง การที่บุคลากรคุณภาพไม่ลาออกจากบริษัท การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อคู่ค้า และความภูมิใจของผู้ถือหุ้น องค์ประกอบที่ 2 ตัวชี้วัดในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อม ประกอบด้วย การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน การได้รับการสนับสนุนจากสังคม ความเชื่อใจจากสังคม ความเชื่อใจจากชุมชนและความเชื่อใจจากสื่อมวลชน องค์ประกอบที่ 3 ตัวชี้วัดในกลุ่มรายได้และตราสินค้า ประกอบด้วย รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าหรือบริการ การเสริมตำแหน่งตราสินค้าให้แข็งแกร่ง ความรู้สึกทางบวกต่อตราสินค้า ผลกำไรในระยะยาวและการทำให้ตราสินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน องค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดในกลุ่มกดดัน ประกอบด้วย ความเชื่อใจจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ความเชื่อใจจากหน่วยงานรัฐบาล การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล
Other Abstract: To find indicators of corporate social responsibility (CSR) evaluation of Thai business firms. The methodology divided into 2 parts. 1) Qualitative research, in-dept interview is used for data collecting among 6 people of academic and professional experts in CSR. 2) Quantitative research, questionnaire is used for survey research among 224 samples from the listed companies of The Stock Exchange of Thailand in 2009. The research finds that the experts give the meaning of CSR in key term as means to commit with responsibility in economic, quality of life and environment for 2 main target groups; primary stakeholders such as customer, trader, employee, employee’s family executive, community, etc. and secondary stakeholders such as public, business competitor, etc., in order to promote good corporate reputation awareness that leads to sustain of the corporate. The factor analysis concludes that there are 4 factors of indicators for CSR evaluation as follows; 1. Primary stakeholders: such as trust from shareholders, customers’ satisfaction, fare return benefit for shareholders, trust from traders, fare return benefit for employee, less complaint, low employee turn over rate, fare treat to traders and proud of shareholders. 2. Secondary stakeholders: such as trust and support from community, trust and support from people in society and trust from mass media person. 3. Profit and branding: such as increase income, strength brand positioning, positive brand felling, long term profit and brand differentiate. 4. Pressure group: such as trust and support from Non-government organizations (NGOs), trust and support from government.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การประชาสัมพันธ์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59227
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suprapol Nokthong.pdf969.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.