Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59240
Title: การพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับครู สังกัดโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
Other Titles: Development of a performance management system for teachers in schools under the St. Gabriel's Foundation of Thailand
Authors: อาทิพย์ สอนสุจิตรา
Advisors: นันทรัตน์ เจริญกุล
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
Advisor's Email: Nuntarat.C@Chula.ac.th
pruet.s@chula.ac.th
Subjects: ครู -- การประเมิน
สมรรถนะ -- การบริหาร
Teachers -- Rating of
Performance -- Administration
Issue Date: 2552
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับครูสังกัดโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณา เก็บรวบรวม ข้อมูลโดย ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหา ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ผลการปฏิบัติงานสำหรับครู ตามองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยรวมทั้งคุณลักษณะที่สร้างจากแนวคิด ทฤษฎี และการนิยามเชิงปฏิบัติการของการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์บุคลากรจากโรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่ม นำผลมาออกแบบระบบและตรวจสอบคุณภาพระบบการ บริหารผลการปฏิบัติงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คา เบรียลแห่งประเทศไทยและจัดสนทนากลุ่ม( Focus Group Discussion) ระหว่างหัวหน้าฝ่ายวิชาการและงาน บุคคลของทุกโรงเรียน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการนำระบบไปใช้ผลการวิจัยสรุปได้ว่า สภาพการบริหารผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาบุคลากรที่ รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับครูสังกัด โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยที่ควรจะเป็นคือ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ บูรณาการผลการปฏิบัติงานระดับองค์การและระดับบุคคล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1. องค์ประกอบด้านการวางแผน 2. องค์ประกอบด้านการดำเนินการ 3. องค์ประกอบด้านการกำกับติดตาม 4. องค์ประกอบด้านการทบทวน 5. องค์ประกอบด้านข้อมูลป้อนกลับ แต่ละองค์ประกอบ มีองค์ประกอบย่อยและคุณลักษณะที่แสดงถึงรายละเอียดและวิธีดำเนินการ ที่ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพและผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมากที่สุด คือในช่วงระดับคะแนน 4.51-5.00 และการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน การนำไปใช้กับโรงเรียนจากความคิดเห็นจากผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและหัวหน้างานบุคคลทุก โรงเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยระดับมาก ในช่วงระดับคะแนน 3.51-4.50
Other Abstract: This study aimed to develop a performance management system for teachers in schools under the St.Gabriel’s foundation of Thailand through the application of descriptive research. Data were collected by using questionnaire to discover the state , problems and ideas in many issues concerning performance management for teachers. The questionnaire was structured based on main components, subcomponents, including essential characteristics, in accordance with concepts, theories and operational definitions of performance management and a performance management system. The interviews with representatives from each group of schools were conducted to obtain additional results used for designing the system, which was verified in terms of quality by experts. The interviews with school directors and a focus group discussion between heads of the academic division and heads of the personnel section of each school were arranged in order to study feasibility and appropriateness of the implementation of the system. The research findings could be summarized that the state of performance management was practised at a medium level. The problem was lack of knowledge , understanding and skills on part of the persons in charge. The performance management system for teachers in schools under the St.Gabriel’s foundation of Thailand should be a performance management system which integrated organizational performance and personal performance, comprising 5 main components. Such components were : 1. Planning, 2. Acting, 3. Monitoring, 4. Reviewing, and 5. Feedback . Each component was composed of subcomponents and characteristics showing the details and methods of operation, examined and certified in terms of quality by experts, with the average value at the highest level (between 4.51-5.00). From the evaluation of feasibility and appropriateness of the implementation of the system, it turned out that the average value fell at a high level (between 3.51-4.50).
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Degree Name: ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาเอก
Degree Discipline: บริหารการศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59240
Type: Thesis
Appears in Collections:Edu - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Artip Sornsujitra.pdf70.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.