Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5939
Title: PACS-i : โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรมพลศาสตร์ และการควบคุมหอกลั่น
Other Titles: PACS-i : a computer program for distillation dynamics and control training
Authors: ธนันดร สุนทรกมล
Advisors: มนตรี วงศ์ศรี
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Advisor's Email: mwongsri@gmail.com, mwongsri@yahoo.com, Montree.W@chula.ac.th
Subjects: การควบคุมอัตโนมัติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Issue Date: 2543
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: PACS-i หรือ Process Automatic and Control Simulator เป็นซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งพัฒนาด้วยภาษาจาวา โปรแกรม PACS-i เป็นซิมูเลเตอร์สำหรับการฝึกอบรมที่ใช้ประสบการณ์แบบสัมผัสแก่บุคคลผู้ที่ศึกษา และปฏิบัติงานทางด้านการควบคุมกระบวนการ ซึ่งมักจะเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรม และเป็นเชิงคณิตศาสตร์ ซอฟต์แวร์นี้สามารถให้นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงความจริง อย่างรวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายต่ำสุด PACS-i เป็นโปรแกรมแรกในชุดกรณีศึกษาทางด้านการควบคุมกระบวนการ ซึ่งกระบวนการเป็นหอกลั่นแบบหลายองค์ประกอบ พลวัตของหอถูกเลียนแบบโดยใช้แบบจำลอง Luyben (1992) ข้อกำหนดเฉพาะของหอที่สามารถกำหนดได้คือ จำนวนเทรย์, ตำแหน่งเทรย์ป้อน, ประสิทธิภาพของเทรย์, ความยาวของฝาย, ความสูงของฝาย, เส้นผ่านศูนย์กลางของหอ, อัตราส่วนรีฟลักซ์ และความร้อนที่ให้แก่หม้อต้มซ้ำ ผู้ใช้สามารถกำหนดองค์ประกอบในสายป้อนได้ถึง 5 องค์ประกอบจากเมนูรายการที่มีจำนวนองค์ประกอบ 20 องค์ประกอบ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวแปรกระบวนการในลูพเปิด เพื่อดูการตอบสนองของหอต่ออินพุตแบบมาตรฐาน (สเต็พ, ซายนูซอยด์, ซูโดแรนดอมไบนารีซีเคว็นซ์) มีการแสดงผลเป็นกราฟ ในกระบวนการนี้มีลูพการควบคุม 4 ลูพที่สามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นการควบคุมแบบหนึ่งตำแหน่ง (สามลูพ) หรือการควบคุมแบบสองตำแหน่ง (ทั้ง 4 ลูพ) มีโครงสร้างการควบคุมแบบหนึ่งตำแหน่ง 6 โครงสร้างและโครงสร้างการควบคุมแบบสองตำแหน่ง 6 โครงสร้าง ที่ผู้ใช้สามารถเลือกศึกษาการออกแบบโครงสร้างการควบคุม และการทดสอบสมรรถนะของโครงสร้างการควบคุม อัลกอริธึมของตัวควบคุมแบบพีไอดีสามารถปรับแต่ง และจูนได้ ตัวควบคุมที่มีได้แก่ตัวควบคุมแบบพีไอดี, ตัวควบคุมแบบพีไอดีที่มีอนุพันธ์ของตัวแปรวัด, ตัวควบคุมแบบพีไอดีที่ใช้อัลกอริธึมแบบเวโลซิตี้ และตัวควบคุมแบบพีไอดีที่ใช้อัลกอริธึมแบบโพซิชัน
Other Abstract: PACS-i, the process automatic and control simulator, is PC software for training written in JAVA. PACS-i is an easy-to-use training simulator that provide hands-on experience to those studying and practicing process control which is often an abstract and mathematical subject. The software can provide students and practitioners close-to-real experience quickly and at minimal cost. PACS-i is the first in series of process control case studies with the multicomponent distillation column process. The column dynamics are simulated using a model described by Luyben (1992). The column specification that can be set are number of tray, feed tray position, tray efficiency, weir length, weir height, column diameter, reflux ratio and heat input of reboiler. The number of components in feed up to 5 can be selected from the list menu of 20 components. Users can manipulate process variables in an open loop to obtain a column responses of standard inputs (step, sinusoidal, pseudo random binary sequence). The results are shown via graphic display. There are four control loops for this process that can be choose as one-point (three loops) or two-point controls (all four). There are 6 one-point control structures and 6 two-point controls structures that users can choose from to study control configuration designs and their performance tests. The PID controller algorithm can be customed and tuned. There are PID, PID with derivative on measurement, velocity PID and position PID
Description: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
Degree Name: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิศวกรรมเคมี
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5939
ISBN: 9741306164
Type: Thesis
Appears in Collections:Eng - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thanundon.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.