Arch - Research Reports : [55] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55
Issue DateTitleAuthor(s)
2550งานวิจัยกระบวนการเปลี่ยนแปลง "องค์ประกอบน้ำ" ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่รอบเคียงเทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร
2553โครงการ สัณฐานกรุงเทพบนเครือข่ายคลองสวนโบราณ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร
2562การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 : พระราชบัญญัติการจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก พุทธศักราช 2469เปี่ยมสุข สนิท
2556การวางผังเมืองทหารเรือแบบยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา : รายงานวิจัยระหัตร โรจนประดิษฐ์
2545โครงการจัดทำเครื่องชี้วัดการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ : รายงานขั้นสุดท้าย-
2553ผลกระทบของสถานที่รวมกลุ่มของคนเมืองต่อมรดกวัฒนธรรมไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมมนุษย์ และการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในนัททนี เนียมทรัพย์; ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา
2545การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการคบหาสมาคมของผู้ย้ายถิ่นชาวชนบทชายและหญิงในกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมเมืองในกรุงเทพมหานคร : รายงานโครงการวิจัยดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล
2557แผนงานวิจัยสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : รายงานฉบับสมบูรณ์-
2556การศึกษาการออกแบบเชิงโครงสร้างสำหรับอาหารพร้อมรับประทานอรณิศ ปันยารชุน
2552ระบบบริหารทรัพยากรกายภาพสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยเสริชย์ โชติพานิช
2020Public response to the appearance of ecological landscape design : A case study of Chulalongkorn University Centenary ParkWilasinee Suksawang
2556ความหมายและหลักการในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเมือง : กรณีศึกษา ย่านบางลำพูในกรุงรัตนโกสินทร์วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ
2556แบบแผนการใช้สอยที่ว่างในเรือนร้านค้าริมน้ำ : กรณีศึกษา ตลาดคลองสวนร้อยปี จ.สมุทรปราการ และ จ. ฉะเชิงเทราวาริชา วงศ์พยัต
2558รูปแบบและการให้บริการของ "รถพุ่มพวง" ต่อพัฒนาการของชุมชนบ้านจัดสรร : รายงานวิจัยยุวดี ศิริ
2559พัฒนาการของที่ดินจัดสรร-การจัดสรรที่ดินที่ส่งผลต่อการกำหนดรูปแบบสาธารณูปโภคและสาธารณุปการของโครงการจัดสรรตั้งแต่ก่อน พ.ศ.2500-2530 : รายงานวิจัยยุวดี ศิริ
2551อัษฎางคะวัน : ส่วนหนึ่งในประวัติภูมิสถาปัตยกรรมไทย : รายงานผลการวิจัยจามรี อาระยานิมิตสกุล; พีรศรี โพวาทอง
2559โครงการพัฒนาต้นแบบ บ้านเรือนวิถีไทในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามกุณฑลทิพย พานิชภักดิ์
2559โครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมวัดเซนต์ปอลและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน : รายงานผลการวิจัย แผนงานวิจัยสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์; วรรณภา พิมวิริยะกุล; วันชัย มงคลประดิษฐ
2541การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม SPOT ในการศึกษาการใช้ที่ดินในเมือง และภูมิภาคของกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง : โครงการวิจัยศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
2551การศึกษาการพัฒนาโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของจังหวัดน่านนพนันท์ ตาปนานนท์; วีระ สัจกุล; พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์; พงษ์พันธุ์ อนันตวรณิชย์; วันชัย มงคลประดิษฐ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55