Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60778
Title: การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นจากข้าวสำหรับผู้สูงอายุ
Other Titles: Product innovation rice functional food for elderly
Authors: สิริพัชร์ ไผ่สุวัฒน์
Advisors: ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล
อัจฉรา จันทร์ฉาย
สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: Chaleeda.B@Chula.ac.th
achandrachai@gmail.com
ไมีมีข้อมูล
Issue Date: 2558
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชากรกลุ่มผู้สูงวัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อภาระความรับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนบริการด้านการรักษาโรค ทั้งนื้ อาหารฟังก์ชั่น ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการบกพร่องในผู้สูงอายุ ซึ่งแนวโน้มตลาดอาหารฟังก์ชั่นทั่วโลกมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว สำหรับการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอาหารฟังก์ชั่นจากข้าว สำหรับผู้สูงอายุ โดยพัฒนาจากข้าวเปลือกปทุมธานี ที่ผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชั่น เพื่อมุ่งสร้างต้นแบบสำหรับการพัฒนานวัตกรรมในระดับชุมชน โดยจะเริ่มทำการวิจัยตั้งแต่การศึกษาปัจจัยและความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารฟังก์ชั่นจากข้าว เพื่อผู้สูงอายุ พร้อมทั้งศึกษาแนวทางในพัฒนาอาหารฟังก์ชั่นจากข้าวดังกล่าว รวมถึงศึกษาผลกระทบ และความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ สำหรับการลงทุน เพื่อการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งจากงานวิจัยนี้พบว่า การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลาง เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา สู่การประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้การมูลค่าภายใต้การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน
Other Abstract: From the drastic changes in modern social infrastructure, the world is witnessing the rise in elderly population.  This rise is affecting the public social welfare system around the world especially through the cost of medical treatment for this particular group.  From this issue, functional food will serve as a great alternative to aid malnutrition in elderly population.  Functional food also holds a great potential and is expanding rapidly around the world due to its accepted efficacy. This research aims to develop functional food made from rice for elderly population.  This rice based functional food utilizes rice raw material from Pathumthani province.  The process include drying of rice through fluidization technique to develop the prototype to be used and innovated at a communal level. The first step of the research starts with studying and identifying the needs of consumers when it comes to buying rice based functional food for elderly.  The purpose is to improve and better develop the said functional food as well as evaluating its plausibility for commercial usage for further financial investment to create sustainable future social infrastructure through this business. This research also found that to create business to improve social infrastructure requires working cooperation with non-profit organization who would act as a middleman to bring this innovation to life by way of passing on knowledge from educational institutes to local communities.  As a result of the multi parties’ cooperation, the value for this social driven business can prosper.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Degree Name: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาเอก
Degree Discipline: ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60778
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5387817520.pdf5.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.