Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60835
Title: การวางแผนกลยุทธ์สำหรับบริษัทรับสร้างบ้านไทย เพื่อขยายธุรกิจไปสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา
Other Titles: Strategic planning for Thai home builder to expand business into republic of the Union of Myanmar, Lao people's democratic republic, and Kingdom of Cambodia
Authors: ชวฤทธิ์ พุทธศรีจารุ
Advisors: วัชระ เพียรสุภาพ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Issue Date: 2558
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ปัจจุบันธุรกิจรับสร้างบ้านในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะที่ธุรกิจดังกล่าวต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญหลายด้าน เช่น พื้นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยลดลงและจำนวนบริษัทก่อตั้งใหม่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การขยายตลาดไปยังประเทศใกล้เคียงสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ แต่การไปก่อสร้างระหว่างประเทศมีความเสี่ยงมากกว่าการก่อสร้างภายในประเทศ นอกจากนี้บริษัทรับสร้างบ้านไทยยังขาดประสบการณ์การก่อสร้างในต่างประเทศ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และวิเคราะห์กลยุทธ์สำหรับบริษัทรับสร้างบ้านไทยเพื่อไปดำเนินงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา งานวิจัยนี้เริ่มทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหัวข้อปัจจัยและกลยุทธ์ที่ผ่านมา จากนั้นสอบถามปัจจัยภายนอกที่มีความสำคัญจากบริษัทที่มีประสบการณ์ และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลปัจจัยดังกล่าวจากภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกตรวจสอบกับฝ่ายวิชาการของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านไทย ในขั้นตอนถัดไปเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของแต่ละบริษัทโดยจัดสัมมนาและนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมมา  ซึ่งผลจากการประเมินนำมาวิเคราะห์เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค จากนั้นนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการตรวจสอบความคิดเห็นต่อกลยุทธ์จากบริษัทที่มีประสบการณ์ เพื่อสรุปเฉพาะกลยุทธ์ที่บริษัทรับสร้างบ้านไทยสามารถนำไปใช้งานได้ ซึ่งกลยุทธ์สำหรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้แก่ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง กลยุทธ์จ้างบุคลากรท้องถิ่น กลยุทธ์การเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและกลยุทธ์ร่วมพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง กลยุทธ์มุ่งตลาดเฉพาะส่วน กลยุทธ์การโฆษณา กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรแรงงานท้องถิ่น กลยุทธ์การเลือกผู้เจรจาและกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย และกลยุทธ์สำหรับราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง กลยุทธ์การโฆษณาและกลยุทธ์จ้างบุคลากรท้องถิ่น
Other Abstract: Nowadays, housing construction business in Bangkok and metropolitan area is growing gradually while this business encounters many difficulties such as the decrease of land area and the increase of home builders. Meanwhile, the expansion of overseas business can make great opportunities, but international construction is riskier than local construction. Especially, Thai home builders still lack of overseas experience. Therefore, this research aims to analyze strength, weakness, opportunity, threat (SWOT) and develop the strategic plan for Thai home builders to operate in Myanmar, Lao PDR. and Cambodia. First, factors and strategies were reviewed from previous researches. After that, researcher interviewed the experts about the importance points of each external factor. Next step, researcher gathered detail information of external factors from public and private sectors in both local and foreign countries. Then, the information was examined by an academic section of Thai home builder association. The seminar was held to present all of the information and asked executives from home builders to evaluate their competency against SWOT factors. The main SWOT factors were used to analyze strategies by brainstorming. Finally, these strategies were confirmed by persons who have the international construction experienced. The strategies for Myanmar are differentiation strategy, employing local workers, employing local managers and joint venture. The strategies for Lao PDR. are differentiation strategy, focus group, advertising, employing local workers, client relationship, and legal training. The strategies for Cambodia are differentiation strategy, advertising and employing local workers.
Description: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Degree Name: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิศวกรรมโยธา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60835
Type: Thesis
Appears in Collections:Eng - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5670159621.pdf5.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.