Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6142
Title: Bertolt Brechts sozialkritische Balladen
Other Titles: บัลลาดเชิงวิจารณ์สังคมของแบร์โทลท์ เบรกชท์
Authors: Prangdao Nupradit
Advisors: Laser, Bjorn
Other author: Chulalongkorn University. Faculty of Arts
Advisor's Email: No information provided
Subjects: Brecht, Bertolt, 1898-1956. History and criticism
German literature
Issue Date: 2003
Publisher: Chulalongkorn University
Abstract: Die vorliegende Magisterarbeit zielt darauf, Bertolt Brechts sozialkritische Balladen zu untersuchen. Die Arbeit stellt zuerst die Diskussion und die Varianten der Balladenbegriffe und Balladentypologien da. Danach beschranke ich mich auf die Darstellung der sozialkritischen Ballade als moderne Form der Ballade. Weiterhin wird der Rahmc der Arbeit noch enger auf Brechts Balladen eingegrenzt. Dabei geht es um Einflusse durch Literaturmuster auf manche Balladen von Brecht und um Brechts Verhaltnis zue Balladentradition. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt dann auf der Untersuchung von Brechts sozialkritischen Balladen als Instrumenten politischer Aussagen. Dabei wahle ich Balladen aus, die sich mit folgenden Themen beschaftigen: Erster Weltkrieg, die politische Situation in der Weimarer Republik und das Dritte Reich. Es wird herrausgearbeitet, wie und wofur Brecht die Balladenelemente einsetzt, um die Kritik an der politischen Situation zu legen. Apatersolldie Zusammenhang zwischen dem politischen Geschehen und der Darstellung des Verfassers analysiert werden. Aus der Untersuchung geht hervor, dass die besondere Eigenschaft der Ballade, Epik, Dramatik und Lyrik zu mischen, konnte eine Erklarung fur Brechts Vorliebe fur die Ballade sein. Auch ihre Lange und ihre Form, die Vertonung und die ubertragung ermoglichen, passen genau zum Gebrauchswert der Lyrik, der als Wesen von Brechts Gedichten gilt. Im Hinblick auf kritische Darstellung des historischen Geschehens sieht man Wandlungen Ansicht Brechts in jeder Phase sciner Schaffung. Was in seinen Balladen besonders hervorgehoben werden sollen, ist die Anregung und die Hoffnung auf die Revolution und die Veranderung der unterdruckten Klasse in der Gesellschaft.
Other Abstract: วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์บัลลาดเชิงวิจารณ์สังคมของแบร์โทลท์ เบรกชท์ โดยผู้วิจัยได้นำเสนอการอภิปราย และความหลากหลายในการให้นิยามของคำว่าบัลลาด ตลอดจนการแยกประเภทของบัลลาด รวมถึงการนำเสนอบัลลาดเชิงวิจารณ์สังคมในฐานะที่เป็นรูปแบบของบัลลาดสมัยใหม่ จากนั้นงานวิจัยจะมุ่งเน้นไปที่งานบัลลาดของเบรกชท์ โดยจะกล่าวถึงนักประพันธ์สำคัญที่มีอิทธิพลต่องานของเบรกชท์ และทัศนะคติของเบรกชท์ที่มีต่อแนวทางการประพันธ์บัลลาดแบบดั้งเดิม ประเด็นสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้คือการวิเคราะห์งานบัลลาดเชิงวิจารณ์สังคมของเบรกชท์ในฐานะที่เป็นงานประพันธ์ที่การสะท้อนแนวคิดทางการเมือง ซึ่งงานบัลลาดที่เลือกมาวิจัยในครั้งนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมเหตุการณ์ ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สมัยสาธารณรัฐไวมาร์ และสมัยจักรวรรดิที่สาม โดยศึกษาว่าเบรกท์ได้นำงานประพันธ์ประเภทบัลลาดมาใช้ในการวิจารณ์สังคมอย่างไร ขณะเดียวกันก็ได้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ทางการเมืองและสิ่งที่ผู้ประพันธ์นำเสนอผ่านงานกลอน จากการวิจัยพบว่า ลักษณะพิเศษของบัลลาดที่ได้รวมเอาทั้งการลักษณะการเล่าเรื่อง การละคร และการประพันธ์แบบร้อยแก้วเข้าไว้ด้วยกันนั้น เป็นเหตุผลสำคัญในการที่เบรกช์เลือกที่จะใช้งานประพันธ์ชนิดนี้เพื่อสื่อแนวความคิดของเขาต่อสาธารณะชน อีกทั้งความยาวและรูปแบบที่เอื้อต่อการใส่ทำนองและการปาฐกถานั้น ก็สอดคล้องกับแก่นในการประพันธ์ของเบรกช์ที่เน้นเรื่องคุณค่าในการนำไปใช้ หากมองในแง่ของการนำเสนอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แล้วจะเห็นว่าในแต่ละช่วงของการสร้างสรรค์ผลงานนั้นมุมมองของเบรกชท์ก็ได้เปลี่ยนไปด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและเป็นสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้เน้นย้ำในการนำเสนอก็คือ ความหวังของเบรกชท์ที่มีต่อการปฏิวัติ และการเปลี่ยนแปลง ของชนชั้นที่ถูกกดขี่ในสังคม
Description: Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 2003
Degree Name: Master of Arts
Degree Level: Master's Degree
Degree Discipline: German
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6142
ISBN: 9741742673
Type: Thesis
Appears in Collections:Arts - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prangdao.pdf518.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.