Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61957
Title: ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233 ต่อการเรียนรู้และความจำของหนูเมาส์ในภาวะปกติและภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว
Other Titles: Effects of standardized extract of Centella Asiatica ECA 233 on learning and memory in normal and transient cerebral ischemia in mice
Authors: ยุทธพร สุขวิชัย
Email: ไม่มีข้อมูล
Advisors: มยุรี ตันติสิระ
บุญยงค์ ตันติสิระ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
Advisor's Email: Mayuree.T@Chula.ac.th
Boonyong.T@Chula.ac.th
Subjects: Centella asiatica
Alzheimer's disease
สมองเสื่อม
บัวบก
Issue Date: 2553
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233 (อีซีเอ 233) ต่อความสามารถของการเรียนรู้และความจำในหนูเมาส์ปกติและหนูเมาส์ที่มีความบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว พบว่าหนูเมาส์ปกติที่ได้รับอีซีเอ 233 อย่างต่อเนื่องทั้งในขณะก่อนและระหว่างการเรียนรู้มีผลทำให้การเรียนรู้และความจำดีขึ้นเมื่อทดสอบด้วยแบบทดสอบพฤติกรรมการเรียนรู้โดยวิธีมอริสวอเตอร์เมสและสะเต็บดาวรวมถึงมีระดับกลูตาไธโอนในสมองเพิ่มขึ้น การปิดกั้นหลอดเลือดคาโรติดชั่วคราว (ทูวีโอ) ทำให้สมองขาดเลือดส่งผลให้การเรียนรู้และความจำลดลง การให้อีซีเอ 233 ในขนาด 30 มก./กก. ทางปากแก่หนูจะช่วยลดความรุนแรงของภาวะดังกล่าว โดยอีซีเอ 233 สามารถลดภาวะความบกพร่องของการเรียนรู้และความจำได้ดีที่สุดเมื่อหนูได้รับอีซีเอ 233 ทั้งในขณะก่อนและหลังการทำทูวีโอ โดยสามารถแก้ไขภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำเมื่อทดสอบพฤติกรรมการเรียนรู้โดยวิธีมอริสวอเตอร์เมสและสะเต็บดาวรวมถึงลดระดับเอ็มดีเอที่สูงขึ้นจากภาวะสมองขาดเลือดและเพิ่มกลูตาไธโอนในสมองอีกทั้งยังสามารถลดการตายของเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสบริเวณซีเอ 1 และซีเอ 3 รองลงมาคือหนูที่ได้รับอีซีเอ 233 เฉพาะหลังและก่อนทำทูวีโอ ตามลำดับ ในการทดลองนี้ไม่พบความแตกต่างของอัตราการเคลื่อนไหวเมื่อทดสอบด้วยวิธีโลโคมอเตอร์แอคติวิตี้แต่อย่างใด ผลจากการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของอีซีเอ 233 ก่อนหน้านี้ในการแก้ไขภาวะการเรียนรู้และความจำบกพร่องจากภาวะสมองขาดเลือด นอกจากนั้นยังพบว่าอีซีเอ 233 สามารถเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำในหนูปกติได้ โดยอาจมีกลไกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาต่อไปถึงกลไกอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง อีกทั้งควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาอีซีเอ 233 ไปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับบำรุงสมองหรือเป็นยาเพื่อรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อม
Other Abstract: The present study aimed to investigate the effects of standardized extract of Centella asiatica ECa 233 on cognitive function in normal mice and mice with impairment of learning and memory induced by transient cerebral ischemia (bilateral occlusion of common carotid arteries, 2VO). Normal mice receiving ECa233 throughout the course of experiment demonstrated improved learning and memory in behavior models of Morris Water Maze (MWM) test and step – down test as well as an increase in brain glutathione (GSH) level. The 2VO caused an impairment of learning and memory which could be ameliorated by an oral administration of ECa233 at the dose 30 mg /kg. The most effective treatment was noted on mice receiving ECa233 throughout the course of experiment (before and after 2VO), which significantly improved performance in Morris Water Maze (MWM) test and step – down test, decreased brain MDA level and increased brain glutathione (GSH) level. A decrease in neuronal cell death in hippocampus CA1 and CA3 regions were also observed. Administration of ECa233 exclusively before 2VO or after 2VO showed less effect than that observed in mice receiving ECa233 throughout the couse of experiment . Locomotor activity was not altered by ECa233. The results obtained are in accordance with previous study demonstrating ameliorating effects of ECa233 on memory deficit induced by global cerebral ischemia. In addition positive effect of ECa233 on memory of normal mice was also demonstrated in the present study. Antioxidant property of ECa233 could partly underlie positive modulation of learning and memory observed, however, some other mechanisms which could possibly be involved should be further investigated. Moreover, it is highly suggestive that ECa 233 should be further developed into a food supplement or a medication for patients with memory deficit.
Description: วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Degree Name: เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: เภสัชวิทยา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61957
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.1733
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2010.1733
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - E-Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5176581333_2553.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.