Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62658
Title: โปรแกรมมินิคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออก แบบสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบช่วงต่อเนื่อง
Other Titles: Minicomputer-aided design program for continuous prestressed concrete bridges
Authors: วินัย วัฒนกูล
Email: ไม่มีข้อมูล
Advisors: ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: ไม่มีข้อมูล
Issue Date: 2531
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้มินิคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างโปรแกรม เพื่อช่วยในการออกแบบคานหลักของสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบช่วงต่อเนื่อง ซึ่งสามารถออกแบบได้ทั้งกรณีโมเมนต์อินเนอร์เซียของหน้าตัดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงไปตามความยาวของช่วงสะพานแบบเส้นตรงและแบบโค้งพาราโบลา ส่วนการอัดแรงใช้ระบบดึงทีหลัง ที่จุดปลายสุดทั้งสองด้านของเหล็กอัดแรง สำหรับข้อกำหนดในการออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบสะพานทางหลวงของ AASHTO-1977 โปรแกรมเขียนด้วยภาษาฟอร์แทน 77 ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ซึ่งส่วนแรกเป็นการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นต่อการออกแบบ โดยอ่านจากแฟ้มข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้หรือจากการโต้ตอบทางจอภาพกับผู้ใช้ ส่วนที่สองเป็นการคำนวณโดยอัตโนมัติสำหรับวิเคราะห์หาหน่วยแรงที่เกิดขึ้น เนื่องจากน้ำหนักบรรทุกภายนอกมากระทำ ด้วยการหาค่าออร์ดิเนทของอินฟลูเอ็นซ์ไลน์และใช้วิธีการกระจายโมเมนต์สำหรับหาค่าโมเมนต์และแรงเฉือนที่ตำแหน่งใดๆ บนช่วงความยาวของคานหลัก ในส่วนสุดท้ายที่เป็นการออกแบบหาตำแหน่งของเหล็กอัดแรง ค่าการเสื่อมสูญแรงอัดเนื่องจากสาเหตุต่างๆ โมเมนต์เอกและโมเมนต์โท ขนาดของแรงอัดและจำนวนเหล็กอัดแรง พร้อมทั้งตรวจสอบกำลังรับแรงตัดและแรงเฉือนที่สภาวะประลัยอีกด้วย สำหรับค่าต่างๆที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบทั้งหมด จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล ซึ่งสามารถเรียกมาแสดงทางจอภาพหรือสั่งพิมพ์ หลังจากการทำงานของโปรแกรมสิ้นสุดลง
Other Abstract: This thesis study is to investigate a strategy for [developing] a minicomputer program for interactive design girders of continuous prestressed concrete bridges. The program can be designed with a constant or a variable moment of inertia which composed of [straight] haunch and parabolic haunch along the span lengths. Jacking of tendons at both ends by posttensioned system. The standard specifications for highway bridges of AASHTO-1977 design code was adapted as criterior in the study. The program is written in Fortran 77 and consisted of three control modules. First, data input module which can be [retrieved] from the data files have been prepared or interaction on screen with users during the program execution. Second module is automatically computed to determine the fiber stresses for each loading case, by [developing] of the ordinated to the influence lines. Also, the moment distribution method is used to compute bending moments and shears along the entire length of the girder. The last module is used to determine the profile of tendons, all losses of prestress, primary and secondary moments, jacking forces and number of strand required. Ultimated flexural and shear strengths are also computed at the final step of this module. All results of analysis and design are stored in output files which can be shown on screen or printed to hard copy after the program has been finished.
Description: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
Degree Name: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิศวกรรมโยธา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62658
ISBN: 9745696056
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - E-Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Winai_wa_front.pdf3.35 MBAdobe PDFView/Open
Winai_wa_ch1.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open
Winai_wa_ch2.pdf5.75 MBAdobe PDFView/Open
Winai_wa_ch3.pdf5.86 MBAdobe PDFView/Open
Winai_wa_ch4.pdf6.04 MBAdobe PDFView/Open
Winai_wa_ch5.pdf4.03 MBAdobe PDFView/Open
Winai_wa_ch6.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open
Winai_wa_back.pdf25.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.