Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/698
Title: การประเมินผลแผนงานพัฒนากิจการรถไฟ
Other Titles: การประเมินผลแผนงานพัฒนากิจการรถไฟ : รายงานฉบับสมบูรณ์
Authors: วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
Email: Wathana.W@Chula.ac.th
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
Subjects: การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟ--ไทย
Issue Date: 2541
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Description: การศึกษาสถานภาพขององค์กรในปัจจุบัน -- ประสิทธิผลของแผนงานพัฒนากิจการรถไฟ -- ประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการขององค์การ -- การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ -- ทัศนคติของบุคลากรต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การ -- การประเมินความเหมาะสมในการให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลและระบบ PSO
เสนอต่อสำนักงบประมาณ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/698
Type: Technical Report
Appears in Collections:Pol - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wattana(v2).pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open
Wattana(v1).pdf36.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.