Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7283
Title: ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัย
Other Titles: Prevalence of HIV-2 seropositivities among drug abusers
Authors: นิคม ชัยศิริ
วราพรรณ ด่านอุตรา
สมชาย อิสระวาณิชย์
วิภา ด่านธำรงกูล
วิไล ชินเวชกิจวานิชย์
ชนิดา พลานุเวช
Email: ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
Vipa.D@chula.ac.th
Vilai.C@Chula.ac.th
chanida.p@chula.ac.th
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
Subjects: การติดเชื้อเอชไอวี -- ไทย
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
คนติดยาเสพติด -- ไทย -- สถิติ
การติดยาเสพติด -- ไทย -- สถิติ
เอชไอวี (ไวรัส)
Issue Date: 2538
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ประเทศไทยมีการระบาดของไวรัส HIV ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเอดส์เป็นเวลาใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆ ไวรัสที่ระบาดเป็นชนิด HIV-1 จึงมีการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส HIV เป็นระบบที่มุ่งตรวจ anti-HIV-1 เป็นหลักและไม่อาจตรวจพบ HIV-2 ได้ในแทบทุกวิธีที่ใช้กันอยู่ จากการเก็บข้อมูลผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด ณ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าผู้เสพติดส่วนใหญ่เป็นชาย (95.7%) ในช่วงเวลาที่ศึกษามีผู้เข้ารับการรักษา 1 ครั้ง ร้อยละ 50.8 และมีผู้ที่ได้รับตรวจหาการติดเชื้อ HIV-2 ร้อยละ 92.8 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-39 ปี (ชาย 85.4% หญิง 90.6%) มีการศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมต้นและมีรายได้น้อย ผู้ติดยาเกือบทั้งหมดใช้เฮโรอีนเป็นยาหลัก (99.6%) ในการตรวจหาการติดเชื้อได้ทำการทดสอบความจำเพาะของน้ำยาสำหรับตรวจ anti-HIV-2 โดยการตรวจซีรัมที่ทราบว่ามี anti-HIV (168 ตัวอย่าง) โดยใช้น้ำยาสำเร็จรูป ELISA สำหรับตรวจ anti-HIV-2 พบว่ามีปฏิกิริยาข้ามกับ HIV-1 สูงมากถึงร้อยละ 81.0 จึงได้เปลี่ยนมาใช้น้ำยาสำเร็จรูป ELISA ที่ตรวจได้ทั้ง HIV-1 และ 2 แล้วนำเอาซีรัมที่ให้ผลบวก มาตรวจยืนยันด้วยวิธี Western blot ที่ตรวจ anti-HIV-1 และมีแถบ gp36 ที่จำเพาะต่อ HIV-2 ต่อจากนั้นนำเอาซีรัมที่ให้ผลบวกต่อแถบ gp36 ของ HIV-2 มาตรวจยืนยันอีกครั้งด้วยน้ำยา WB สำหรับ HIV-2 ผลการวิจัยพบว่าผู้ติดยาเสพติด 1,152 ราย มี anti-HIV ร้อยละ 21.2 ในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อ HIV-1 อย่างเดียวร้อยละ 95.5 และพบว่ามีทั้ง anti-HIV-1 และ 2 ร้อยละ 1.9 (3 คน) การมีปฏิกิริยาข้ามของน้ำยาตรวจ HIV-2 โดยวิธี ELISA เมื่อใช้ในพื้นที่ที่มีการระบาดของ HIV-1 สูง น่าจะเกิดจากเพราะแอนติเจนที่ใช้เป็น viral Iysate การพบ anti-HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติดน่าจะเป็นสัญญาณบอกถึงการแพร่เชื้อไวรัส HIV ชนิดนี้ในประเทศไทย การตรวจหาการติดเชื้อ HIV-2 ในกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ อีก เช่น กลุ่มหญิงโสเภณี เป็นต้น นับว่ามีความสำคัญในการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส HIV-2
Other Abstract: Thailand has been an endemic area of HIV, the etiological agent of AIDS, for about the same period as other countries. Since the infected virus is the HIV type 1 therefore the diagnostic system has been aimed at screening for anti-HIV-1 and this may not be able to detect the HIV-2 infected people. From the data collected by interviewing and examining for the HIV-2 anti-scra from drug abusers at the Samutprakarn Province Hospital it was found that the majority of them were male (92.9%). Many of them came for the treatment for 1 time (50.8%). Most of them aged between 15-39 years, had low income and had only primary school education. Nearly all of their drug used was heroin (99.6%). Upon examining the HIV-scropositive sera (168 samples) using ELISA for HIV-2 to test for the specificity of the test kit, 81.0 per cent cross reactivity were obtained. Thus an alternative strategy by screening the drug abusers sera with an ELISA for anti-HIV1+2, confirmed with a Western blot (WB) for HIV-1 which containing gp 36 specific band for HIV-2 and reconfirmed by WB for anti-HIV-2 was carried out. It was found that 21.2 per cent of 1,152 samples were HIV seropsitive and 95.5 per cent of them was anti-HIV-1 seropositive whilst 3 samples (1.9%) containing both anti-HIV-1 and 2. The large number of per cent cross reactivity when screening with HIV-2 ELISA in the HIV-1 endemic area may be derived from low specificity of the viral lysate antigen. The appearance of anti-HIV-2 among the drug abusers can be a sign of HIV-2 spread in Thailand. Investigation into other high risk groups for HIV-2 infection, for instance, in prostitutes, is also of important in HIV-2 surveillance.
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7283
Type: Technical Report
Appears in Collections:Health - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikom_hiv2.pdf4.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.