Chula - Special Lectures : [38] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 33 เรื่อง คุณภาพชีวิตคนไทยทศวรรษใหม่ พัฒนาในแง่ความเป็นมนุษย์ มิใช่เป็นทรัพยากรบัณฑิต จุลาสัย
2560ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 32 เรื่อง คุณค่าปัญญาไทยควบคู่การก้าวไกลเทคโนโลยีกฤษณพงศ์ กีรติกร
2558ปาฐกถา "เสาหลักของแผ่นดิน" 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เรื่อง วรรณกรรมกับสิทธิมานุษยชนชุติมา ประกาศวุฒิสาร
2554ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 25 เรื่อง สัญชาติไร้พรมแดนวิทิต มันตาภรณ์
2559ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 31 เรื่อง มาตรการรองรับปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทยจรัส สุวรรณเวลา; เกื้อ วงศ์บุญสิน
2559ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 30 เรื่องมัญชุศรี อวโลกิเตศวรประพจน์ อัศววิรุฬหการ
2558ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 29 เรื่อง พรมแดนความรู้วิชาภูมิศาสตร์มนัส สุวรรณ
2557ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 28 เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ในปริบทสังคมไทยศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว.
2556ปาฐกถาชุด "สิรินธร"ครั้งที่ 27 เรื่อง พฤษภ กาสรจรัญ จันทลักขณา
2555ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 26 เรื่อง นกเงือกกับควายั่งยืนของระบบนิเวศพิไล พูลสวัสดิ์
2553ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 24 เรื่อง เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลาทศพร วงศ์รัตน์
2551ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 23 เรื่อง ตลาด : วิถีชีวิตพอเพียงเอนก นาวิกมูล
2550ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 22 เรื่อง การสืบทอดปัญญาไทยเอกวิทย์ ณ ถลาง
2549ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 21 เรื่อง ประวัติศาสตร์สังคมกลุ่มชนที่พูดภาษาตระกูลไทฉัตรทิพย์ นาถสุภา
2549ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 20 เรื่อง ดนตรีกับชีวิตเจตนา นาควัชระ
2547ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 19 เรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ด้านการบริหารการปกครองทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
2547ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 18 เรื่อง เรือไทย (นาวาสถาปัตย์)สมภพ ภิรมย์, พล.ร.ต., 2459-2550
2545ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 17 เรื่อง รัตนชาติของไทยโพยม อรัณยกานนท์
2544ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 16 เรื่อง สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยอัมพร มีศุข
2543ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 15 เรื่อง สื่อมวลชนไทย : วันวานกับวันพรุ่งนี้ศักดิชัย บำรุงพงศ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38