Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/78355
Title: โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา : รายงานฉบับสมบูรณ์
Authors: วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
กชวร จุ๋ยมณี
ระวี จูฑศฤงค์
ชุติมา ชุมพงศ์
ปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ
ปิยวัช ชำนาญกิจ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
Subjects: เด็กพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
เด็กด้อยโอกาส
เด็กด้อยโอกาส -- การศึกษา
คนชายขอบ
ครู
ครูสอนเด็กพิเศษ
Issue Date: 2564
Publisher: หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Series/Report no.: โครงการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
Description: เด็กนอกระบบการศึกษา -- ครูนอกระบบการศึกษา -- ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา -- รูปแบบการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา -- รูปแบบการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา -- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครูนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย -- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย -- การสนับสนุนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ -- การจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบ -- การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม -- การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการในชุมชน -- การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับเด็กชาติพันธุ์ -- การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลายแรงงานต่างด้าว -- การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับเด็กมุสลิม และเด็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ -- การส่งเสริมการเรียนรู้และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับเด็กยากจนในชุมชน -- ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และองค์กรที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา -- ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/78355
ISBN: 9786169369196
Type: Book
Appears in Collections:Edu - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ISBN_9786169369196.pdfหนังสือฉบับเต็ม (Fulltext)14.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.